praktijkonderwijs, vmbo (basis, kader, gemengd), mavo, havo, vwo (atheneum, gymnasium), internationale schakelklas

kleine banner loop mee op de psg.260

banner schrijf je in plus schoolnamen.300

Schoolgids

Schoolgids.1718

magisteroudersleerlingen

vacaturebanner mei13 300

De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Het laatste nieuws ...

Meer nieuws
banner-vosvo

Kies een PSG-school

Leerlingen moeten meer leren en zeker meer ervaren dan nodig is voor het eindexamen alleen. Maar wat dan? En hoe? En wie kunnen daar een rol in spelen? Houdt die rol op zodra de leerling klaar is met de middelbare school?

hoofdtekst300

 
maar wat dan200
 
en hoe100   wie rol200

Over deze, en andere vragen organiseert de Purmerendse ScholenGroep op 12 oktober 2016 een debat met onze maatschappelijke partners. Want we moeten het samen doen. Onderwijs is net zo goed onderdeel van de samenleving als de samenleving dat van het onderwijs is.

logo samenleving 6Praat & denk mee
Debatleider Anouk Mulder van de Argumentenfabriek leidt de avond voor ons in goede banen. Het debat draait om vijf stellingen die elk in twee rondes aan bod komen. U kunt dus meepraten over twee stellingen. Heeft u geen voorkeur voor een stelling? Dan delen wij u in. Wel een voorkeur? Dan kunt u die op het inschrijfformulier aangeven. De link naar het formulier vindt u onderaan deze pagina.

De stellingen
1. Jan van Egmond Lyceum - Maatschappelijke partners moeten participeren binnen het onderwijs en omgekeerd.
2. Da Vinci College - Onderwijs is meer dan een diploma.
3. SG Nelson Mandela/SG Antoni Gaudí - ICT is de komende jaren de belangrijkste richting binnen het beroepsonderwijs van Nederland.
4. SG Gerrit Rietveld - Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de opleidingsplekken van onze leerlingen.
5. SG W.J. Bladergroen - Bedrijven, gemeenten en instellingen moeten Bladergroen-leerlingen kansen op maat bieden.

Datum: Woensdag 12 oktober 2016
Locatie: De aula van het Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10 te Purmerend
Tijdstip: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Er is voldoende parkeergelegenheid aan de zijkant van het schoolgebouw. Het parkeerterrein is toegankelijk via de Burgemeester D. Kooimanweg.

INSCHRIJVING
Inschrijven kan tot 7 oktober. Op het inschrijfformulier kunt u uw eventuele voorkeur voor een thema aangeven. Vragen? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

INSCHRIJFFORMULIER

We kijken er naar uit u te verwelkomen!
Tot de 12e!

concept banner psg debat 2016

1.    Begroting 2016:
Het advies van de auditcommissie is positief.  De raad van toezicht keurt de begroting 2016 goed met de aantekening dat zij mbt het advies van de CMR wil weten of wat de status is van hun advies om te investeren in klassenverkleining. Het is niet duidelijk of sprake is van een positief of negatief advies. De CMR krijgt de nieuwste versie -die door de RvT is goedgekeurd- met de vraag om een toelichting rondom de kwalificatie van het advies.

2.    Nieuwe accountant:
De leden van de raad hebben met het advies van de auditcommissie mbt de nieuwe accountant reeds per mail ingestemd. Gevraagd wordt nog wie de opdracht tekent namens de raad: dit is de voorzitter van de raad. Dit wordt doorgegeven aan de nieuwe accountant (BDO).

3.    Werving en selectie nieuwe leden RvT:
- De selectiecommissie zal bestaan uit Martin Hofstede en Arno van Deuzen met Vivian Schönbach als reserve, daarnaast zal namens CPOW Jan Jobse benaderd worden.
- Het reglement W&S zal nader aangepast worden en wordt in de vergadering van 20 april vastgesteld.
- Het draaiboek wordt vastgesteld onder voorbehoud van akkoord CMR, voor zover dit de bindende voordracht CMR betreft.

4.    Vergoedingen leden RvT:
De raad van toezicht besluit om o.a. conform de richtlijnen van de VTOI haar vergoeding te verhogen met terugwerkende kracht vanaf september 2015: 5,5% van het jaarsalaris van de directeur bestuurder per lid en 8,25% voor de voorzitter van de raad.

Besluit
Na beantwoording van enkele vragen en de aanvulling van een paragraaf over de raad van toezicht wordt het Integraal Schooljaarverslag 2014-2015 en de publieksversie goedgekeurd.

Besluit
De notulen van de auditcommissie worden goedgekeurd.

Besluit
De raad besluit dat er twee accountants uitgenodigd zullen gaan worden voor het houden van een presentatie aan de auditcommissie. Daarna volgt een advies van de auditcommissie aan de raad ter besluitvorming.

Besluit
In juni 2016 zal er een zelfevaluatie gehouden worden volgens hetzelfde format als vorig jaar (online enquête). Deze enquête zal ruim daarvoor beschikbaar zijn.

Besluit
Ten aanzien van evaluatie toezichtkader wordt voorgesteld om in februari een dagdeel van 15:00-20:00 met eten te organiseren.

Besluit
Er komt een notitie over de normering volgens de VTOI richtlijnen. De raad heeft de wens geuit deze in beslotenheid te bespreken.

1. Voordracht nieuwe leden RvT:
De raad van toezicht heeft de voordracht van de nieuwe leden Kröner en Van Deuzen bekrachtigd.

2. Instellen auditcommissie. incl. aanbesteding accountant en remuneratiecommissie
Besluit:
- Auditcommissie: GJ Karhof en S. Kröner-Roos zullen plaatsnemen in de auditcommissie en o.a. belast zijn met de aanbesteding accountant
- De auditcommissie komt bijeen op 8 oktober over de wijze van en momenten waarop gerapporteerd zal worden. Dit komt terug in de vergadering RvT van 4-11 aanstaande.
- Remuneratiecommissie: M. Hofstede als voorzitter en K de Bondt als langstzittend lid vormen de remuneratiecommissie in welke rol zij jaarlijks als werkgever een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder zullen houden.

3. Zelfevaluatie:
Besluit: De zelfevaluatie wordt uitgesteld naar 24 juni 2016

4. Jaaragenda 2015/2016, incl. aanvangstijden
Op 22-6 kan niet iedereen. Verzetten blijkt ivm planning jaarrekening niet mogelijk. 22-6 blijft gehandhaafd.
Besluit: De vergadertijd wordt gehandhaafd op 17:00. Ook de vergaderdag blijft woensdag. Data: 24-02 wordt 17-02

Test
Op maandag 17 november 2015 organiseert de PSG een bijeenkomst waarin drie thema's, die van invloed zijn op de koers en de rol van het onderwijs, centraal staan. Onder leiding van Anouk Mulder van De Argumentenfabriek ontspint zich een speels, kort debat over vier stellingen.

Het debat vindt plaats van 19.30 tot 21.30 in het theater van het Da Vinci College, Johanna Naberstraat 218 in Purmerend. Debatleider is Anouk Mulder van De Argumentenfabriek. Zij leidt ons langs de vier stellingen die aan de orde komen. Elke school is vertegenwoordigd door een kleine delegatie bestaande uit medewerkers, ouders en leerlingen die deelnemen aan het debat.

We horen ook graag wat uw mening is!
Hebt u zich nog niet aangemeld? Dat kan, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van 'debat'.

Tijdens het debat kan worden gestemd op de stellingen; neem uw mobieltje mee! We maken gebruik van het programma Socrative (www.socrative.com). Stemmen kan via de website maar ook via de app van Socrative die u vooraf op uw mobieltje kunt installeren.
******

Thema's en stellingen
Thema I: Het onderwijs aan onze kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en hun maatschappelijke partners, ouders en het bedrijfsleven voorop.

Vroeger was een school een gebouw waar kinderen naartoe gingen om een diploma te halen. Docenten werden gezien als autoriteit en als je bij de rector moest komen was het goed mis. Ouders bemoeiden zich niet of nauwelijks met de school, laat staan dat ze iets vonden van het onderwijssysteem of de kwaliteit van het onderwijs.

Tegenwoordig is dat anders. De wereld is groter geworden. Mensen zijn mondiger en hebben een mening. Er is meer interactie tussen school, leerling, ouders en andere maatschappelijke partners. De leraar is niet meer de verheven autoriteit die hij of zij was.

De Purmerendse ScholenGroep is zich bewust van de centrale functie van onderwijs in de samenleving: er gaat niemand meer naar de kerk, maar iedereen gaat wel naar school. We willen die functie verder uitbouwen en ouders, ondernemers en overheid meer betrekken bij de school en het onderwijs.

 • Ouders omdat de school een belangrijke rol speelt in de opvoeding en vorming van hun kinderen.
 • Ondernemers omdat zij weten welke vaardigheden het bedrijfsleven nodig heeft, waar we als school op zouden moeten inspelen om zo de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren en de
 • Overheid omdat die een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld met betrekking tot regelgeving of, in het geval van de gemeente, bij huisvesting.

Onderwijs en ouders delen de verantwoordelijkheid voor een goede leerloopbaan van leerlingen. Ouderparticipatie staat bij alle scholen van de PSG voorop. Maar hoe ver moet die participatie gaan? Blijft die vrijblijvend of gaan we wederzijdse verplichtingen aan? Hoe gaan we dat vorm geven? Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat een hoge ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerprestaties ...

Stelling 1: Ouders moeten worden verplicht een cursus huiswerkbegeleiding te volgen
Adoptieschool: Da Vinci College.

De aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs moet beter. Om onze leerlingen succesvol voor te bereiden op een baan in de regio, moet het bedrijfsleven niet alleen in staat zijn om aan te geven wat nodig is, maar is een actieve inhoudelijke bijdrage van het bedrijfsleven onmisbaar.

Stelling 2: Bedrijven zijn (eind)verantwoordelijk voor de vakopleiding van onze jeugd
Adoptiescholen: W.J. Bladergroen/Gerrit Rietveld.


Thema II: Doelen van het onderwijs

De exameneisen bepalen grotendeels wat kinderen leren op school. Maar is dat wel voldoende? Hoe zit het dan met andere vaardigheden die nodig zijn in de huidige maatschappij? De Purmerendse ScholenGroep wil leerlingen opleiden tot kritische burgers die naast hun middelbare schooldiploma ook beschikken over de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden:

 • flexibel en kritisch
 • goede taal- en rekenvaardigheid
 • goede beheersing van de Engelse taal
 • ICT-vaardig
 • sociaal en cultureel vaardig
 • communicatief sterk en gericht op samenwerken.

Goed burgerschap betekent actief deel uitmaken van deze open en democratische samenleving; weten wat er leeft, weten wat je rechten en plichten zijn, leven volgens bepaalde normen en waarden. Van het onderwijs wordt verwacht dat het leerlingen helpt de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen. Doen we het nu goed (genoeg) of moet het beter?

Er wordt wel eens geroepen dat de banen waar we nu voor opleiden, straks niet meer bestaan. Hoe bereid je de leerlingen van nu voor op zo'n toekomst? Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig? En docenten?

Stelling 3: Naast 'harde skills' (als taal, rekenen, programmeren) moeten andere 21e-eeuwse vaardigheden (creativiteit, samenwerken, sociale weerbaarheid) onderdeel uitmaken van het onderwijs
Adoptiescholen: Nelson Mandela/Antoni Gaudi.


Thema III: De inrichting van het onderwijs

De inrichting van het onderwijs is nog altijd heel traditioneel: het wordt voornamelijk bepaald door exameneisen en een bijbehorend curriculum en de wijze waarop de docent daar invulling aan geeft. Ook het traditionele denken over het werken met vaste klassen en jaarlagen speelt een grote rol.

Is dat voldoende om onze leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij? Spelen we genoeg in op de individuele ambities en mogelijkheden van de leerling? Moet er meer op maat worden gewerkt? Is het onderwijssysteem daar flexibel genoeg voor? Kunnen we leerlingen voldoende motiveren?

Stelling 4: Maak leerlingen mede-eigenaar: leerlingen vullen zelf 20% in van hun leerloopbaan
Adoptieschool: Jan van Egmond Lyceum.

Op maandag 17 november a.s. presenteren onze scholen zich aan de gemeenteraad, het bedrijfsleven en andere externe belanghebbenden. Anders dan andere jaren, doen we dat niet met een praatje-plaatje maar op een wat speelsere manier: door middel van een debat over drie thema’s die het onderwijs in de 21e-eeuw raken en van invloed zijn op de strategische keuzes van de PSG.

Het debat vindt plaats van 19.30 tot 21.30 in het theater van het Da Vinci College. Debatleider is Anouk Mulder van De Argumentenfabriek. Zij leidt ons langs de vier stellingen die aan de orde komen. Elke school is vertegenwoordigd door een kleine delegatie bestaande uit medewerkers, ouders en leerlingen die deelnemen aan het debat.

Nieuws

Open Huis 2018

27-09-2017

Op de volgende dagen organiseren de scholen van de PSG een Open Huis. Alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders en familieleden zijn van harte welkom! Natuurlijk kunnen ook andere belangstellenden tijdens het Open Huis van onze scholen een kijkje komen nemen.

 • Open Huis SG Nelson Mandela woensdag 17 januari 2018 van 15.00-21.00 uur
 • Open Huis SG Antoni Gaudí woensdag 24 januari 2018 van 15.00-21.00 uur
 • Open Huis SG Gerrit Rietveld woensdag 31 januari 2018 van 15.00-21.00 uur
 • 1e Open Huis Da Vinci College dinsdag 6 februari 2018 van 19.00-21.00 uur
 • 2e Open Huis Da Vinci College woensdag 7 februari 2018 van 19.00-21.00 uur
 • 1e Open Huis Jan van Egmond Lyceum dinsdag 6 februari 2018 van 19.00-21.00 uur
 • 2e Open Huis Jan van Egmond Lyceum woensdag 7 februari 2018 van 19.00-21.00 uur
 • Open Huis SG W.J. Bladergroen woensdag 14 februari 2018 van 19.00-21.00 uur

 

Geslaagd! Van harte gefeliciteerd!

04-07-2017

PSG geslaagdenAfgelopen vrijdag zijn de normen van het tweede tijdvak bekend gemaakt. Ook de leerlingen die herexamens hebben gedaan, weten nu of ze geslaagd zijn. De komende twee weken ontvangen alle geslaagden hun diploma. Iedereen van harte gefeliciteerd!

Het percentage leerlingen dat hun diploma heeft gehaald, ligt voor het tweetalig vwo van het Da Vinci College, de Entree/AKA-opleiding en het praktijkonderwijs van S.G. W.J. Bladergroen wederom op een prachtige 100%. Ook de Basisberoepsgerichte leerweg van SG Gerrit Rietveld meldt een 100% score: alle leerlingen zijn geslaagd! 

Het complete overzicht van onze slagingspercentages: Da Vinci College (havo 85%, vwo 93%), Jan van Egmond Lyceum (havo 76%, vwo 84%), SG Nelson Mandela (mavo 89%), SG Antoni Gaudí (mavo 94%), SG Gerrit Rietveld (basis 100%, kader 96%), SG W.J. Bladergroen (Entree/AKA 100%, praktijkonderwijs 100%).

De PSG werkt samen met

purmervalley logo21

Nieuws van onze scholen

Hoera, hoera - 14-11-2017
Hebben onze leerlingen onze kernwaarden (respect, veiligheid & plezier) begrepen? Oordeel zelf en kijk eens naar dit filmpje.   ...
Lees meer...
Ziekmelden - 10-11-2017
De ziekmeldingen van leerlingen van onze school kunnen via de onderstaande website worden gedaan. Als uw kind ziek is dan kunt u dat doorgeven via: ...
Lees meer...
Alpentocht 2017 - 08-11-2017
BSM 6 ath heeft in september meegedaan aan de Alpentocht. Dit deden ze als project voor het vak BSM. De bedoeling van het project is een goed doel te zoeken en daar geld... ...
Lees meer...
Atletieksportdagen 2017 - 05-11-2017
De atletieklessen waren dit jaar een beetje rommelig. Veel slecht weer met regen en wind. Lang niet alle klassen hebben zich daardoor goed kunnen voorbereiden op de... ...
Lees meer...
Ziekmelden - 02-11-2017
De ziekmeldingen van leerlingen van onze school kunnen via de onderstaande website worden gedaan. Als uw kind ziek is dan kunt u dat doorgeven via:... ...
Lees meer...
CKV - 17-10-2017
Cultureel kunstzinnige vorming (ckv) is een verplicht onderdeel voor het examen. Maar we hebben er vandaag wel een heel mooie draai aan gegeven. De... ...
Lees meer...
Meeloopmiddagen - 10-10-2017
Ook dit schooljaar organiseren wij meeloopmiddagen voor leerlingen van groep 8 die alvast een kijkje willen nemen op SG Gerrit Rietveld. Je gaat meedoen met de praktijklessen,... ...
Lees meer...
Presentaties ouderavonden atheneum 5 en 6 - 03-10-2017
Klik hiervoor de powerpoint van 6 atheneum. De powerpoint van 5... ...
Lees meer...
Presentatie ouderavond 5 havo - 28-09-2017
Van de week was de ouderavond van 5 havo. De powerpoint van dhr Butter kunt u ...
Lees meer...