vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

banner meld je aan schoolnamen 2018b

Schoolgids

Schoolgids.1718

magisteroudersleerlingen

vacaturebanner mei13 300

De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Het laatste nieuws ...

Meer nieuws
banner-vosvo

Kies een PSG-school

1.    Begroting 2016:
Het advies van de auditcommissie is positief.  De raad van toezicht keurt de begroting 2016 goed met de aantekening dat zij mbt het advies van de CMR wil weten of wat de status is van hun advies om te investeren in klassenverkleining. Het is niet duidelijk of sprake is van een positief of negatief advies. De CMR krijgt de nieuwste versie -die door de RvT is goedgekeurd- met de vraag om een toelichting rondom de kwalificatie van het advies.

2.    Nieuwe accountant:
De leden van de raad hebben met het advies van de auditcommissie mbt de nieuwe accountant reeds per mail ingestemd. Gevraagd wordt nog wie de opdracht tekent namens de raad: dit is de voorzitter van de raad. Dit wordt doorgegeven aan de nieuwe accountant (BDO).

3.    Werving en selectie nieuwe leden RvT:
- De selectiecommissie zal bestaan uit Martin Hofstede en Arno van Deuzen met Vivian Schönbach als reserve, daarnaast zal namens CPOW Jan Jobse benaderd worden.
- Het reglement W&S zal nader aangepast worden en wordt in de vergadering van 20 april vastgesteld.
- Het draaiboek wordt vastgesteld onder voorbehoud van akkoord CMR, voor zover dit de bindende voordracht CMR betreft.

4.    Vergoedingen leden RvT:
De raad van toezicht besluit om o.a. conform de richtlijnen van de VTOI haar vergoeding te verhogen met terugwerkende kracht vanaf september 2015: 5,5% van het jaarsalaris van de directeur bestuurder per lid en 8,25% voor de voorzitter van de raad.

Besluit
Na beantwoording van enkele vragen en de aanvulling van een paragraaf over de raad van toezicht wordt het Integraal Schooljaarverslag 2014-2015 en de publieksversie goedgekeurd.

Besluit
De notulen van de auditcommissie worden goedgekeurd.

Besluit
De raad besluit dat er twee accountants uitgenodigd zullen gaan worden voor het houden van een presentatie aan de auditcommissie. Daarna volgt een advies van de auditcommissie aan de raad ter besluitvorming.

Besluit
In juni 2016 zal er een zelfevaluatie gehouden worden volgens hetzelfde format als vorig jaar (online enquête). Deze enquête zal ruim daarvoor beschikbaar zijn.

Besluit
Ten aanzien van evaluatie toezichtkader wordt voorgesteld om in februari een dagdeel van 15:00-20:00 met eten te organiseren.

Besluit
Er komt een notitie over de normering volgens de VTOI richtlijnen. De raad heeft de wens geuit deze in beslotenheid te bespreken.

1. Voordracht nieuwe leden RvT:
De raad van toezicht heeft de voordracht van de nieuwe leden Kröner en Van Deuzen bekrachtigd.

2. Instellen auditcommissie. incl. aanbesteding accountant en remuneratiecommissie
Besluit:
- Auditcommissie: GJ Karhof en S. Kröner-Roos zullen plaatsnemen in de auditcommissie en o.a. belast zijn met de aanbesteding accountant
- De auditcommissie komt bijeen op 8 oktober over de wijze van en momenten waarop gerapporteerd zal worden. Dit komt terug in de vergadering RvT van 4-11 aanstaande.
- Remuneratiecommissie: M. Hofstede als voorzitter en K de Bondt als langstzittend lid vormen de remuneratiecommissie in welke rol zij jaarlijks als werkgever een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder zullen houden.

3. Zelfevaluatie:
Besluit: De zelfevaluatie wordt uitgesteld naar 24 juni 2016

4. Jaaragenda 2015/2016, incl. aanvangstijden
Op 22-6 kan niet iedereen. Verzetten blijkt ivm planning jaarrekening niet mogelijk. 22-6 blijft gehandhaafd.
Besluit: De vergadertijd wordt gehandhaafd op 17:00. Ook de vergaderdag blijft woensdag. Data: 24-02 wordt 17-02

Test
Op maandag 17 november 2015 organiseert de PSG een bijeenkomst waarin drie thema's, die van invloed zijn op de koers en de rol van het onderwijs, centraal staan. Onder leiding van Anouk Mulder van De Argumentenfabriek ontspint zich een speels, kort debat over vier stellingen.

Het debat vindt plaats van 19.30 tot 21.30 in het theater van het Da Vinci College, Johanna Naberstraat 218 in Purmerend. Debatleider is Anouk Mulder van De Argumentenfabriek. Zij leidt ons langs de vier stellingen die aan de orde komen. Elke school is vertegenwoordigd door een kleine delegatie bestaande uit medewerkers, ouders en leerlingen die deelnemen aan het debat.

We horen ook graag wat uw mening is!
Hebt u zich nog niet aangemeld? Dat kan, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van 'debat'.

Tijdens het debat kan worden gestemd op de stellingen; neem uw mobieltje mee! We maken gebruik van het programma Socrative (www.socrative.com). Stemmen kan via de website maar ook via de app van Socrative die u vooraf op uw mobieltje kunt installeren.
******

Thema's en stellingen
Thema I: Het onderwijs aan onze kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en hun maatschappelijke partners, ouders en het bedrijfsleven voorop.

Vroeger was een school een gebouw waar kinderen naartoe gingen om een diploma te halen. Docenten werden gezien als autoriteit en als je bij de rector moest komen was het goed mis. Ouders bemoeiden zich niet of nauwelijks met de school, laat staan dat ze iets vonden van het onderwijssysteem of de kwaliteit van het onderwijs.

Tegenwoordig is dat anders. De wereld is groter geworden. Mensen zijn mondiger en hebben een mening. Er is meer interactie tussen school, leerling, ouders en andere maatschappelijke partners. De leraar is niet meer de verheven autoriteit die hij of zij was.

De Purmerendse ScholenGroep is zich bewust van de centrale functie van onderwijs in de samenleving: er gaat niemand meer naar de kerk, maar iedereen gaat wel naar school. We willen die functie verder uitbouwen en ouders, ondernemers en overheid meer betrekken bij de school en het onderwijs.

  • Ouders omdat de school een belangrijke rol speelt in de opvoeding en vorming van hun kinderen.
  • Ondernemers omdat zij weten welke vaardigheden het bedrijfsleven nodig heeft, waar we als school op zouden moeten inspelen om zo de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren en de
  • Overheid omdat die een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld met betrekking tot regelgeving of, in het geval van de gemeente, bij huisvesting.

Onderwijs en ouders delen de verantwoordelijkheid voor een goede leerloopbaan van leerlingen. Ouderparticipatie staat bij alle scholen van de PSG voorop. Maar hoe ver moet die participatie gaan? Blijft die vrijblijvend of gaan we wederzijdse verplichtingen aan? Hoe gaan we dat vorm geven? Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat een hoge ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerprestaties ...

Stelling 1: Ouders moeten worden verplicht een cursus huiswerkbegeleiding te volgen
Adoptieschool: Da Vinci College.

De aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs moet beter. Om onze leerlingen succesvol voor te bereiden op een baan in de regio, moet het bedrijfsleven niet alleen in staat zijn om aan te geven wat nodig is, maar is een actieve inhoudelijke bijdrage van het bedrijfsleven onmisbaar.

Stelling 2: Bedrijven zijn (eind)verantwoordelijk voor de vakopleiding van onze jeugd
Adoptiescholen: W.J. Bladergroen/Gerrit Rietveld.


Thema II: Doelen van het onderwijs

De exameneisen bepalen grotendeels wat kinderen leren op school. Maar is dat wel voldoende? Hoe zit het dan met andere vaardigheden die nodig zijn in de huidige maatschappij? De Purmerendse ScholenGroep wil leerlingen opleiden tot kritische burgers die naast hun middelbare schooldiploma ook beschikken over de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden:

  • flexibel en kritisch
  • goede taal- en rekenvaardigheid
  • goede beheersing van de Engelse taal
  • ICT-vaardig
  • sociaal en cultureel vaardig
  • communicatief sterk en gericht op samenwerken.

Goed burgerschap betekent actief deel uitmaken van deze open en democratische samenleving; weten wat er leeft, weten wat je rechten en plichten zijn, leven volgens bepaalde normen en waarden. Van het onderwijs wordt verwacht dat het leerlingen helpt de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen. Doen we het nu goed (genoeg) of moet het beter?

Er wordt wel eens geroepen dat de banen waar we nu voor opleiden, straks niet meer bestaan. Hoe bereid je de leerlingen van nu voor op zo'n toekomst? Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig? En docenten?

Stelling 3: Naast 'harde skills' (als taal, rekenen, programmeren) moeten andere 21e-eeuwse vaardigheden (creativiteit, samenwerken, sociale weerbaarheid) onderdeel uitmaken van het onderwijs
Adoptiescholen: Nelson Mandela/Antoni Gaudi.


Thema III: De inrichting van het onderwijs

De inrichting van het onderwijs is nog altijd heel traditioneel: het wordt voornamelijk bepaald door exameneisen en een bijbehorend curriculum en de wijze waarop de docent daar invulling aan geeft. Ook het traditionele denken over het werken met vaste klassen en jaarlagen speelt een grote rol.

Is dat voldoende om onze leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij? Spelen we genoeg in op de individuele ambities en mogelijkheden van de leerling? Moet er meer op maat worden gewerkt? Is het onderwijssysteem daar flexibel genoeg voor? Kunnen we leerlingen voldoende motiveren?

Stelling 4: Maak leerlingen mede-eigenaar: leerlingen vullen zelf 20% in van hun leerloopbaan
Adoptieschool: Jan van Egmond Lyceum.

Op maandag 17 november a.s. presenteren onze scholen zich aan de gemeenteraad, het bedrijfsleven en andere externe belanghebbenden. Anders dan andere jaren, doen we dat niet met een praatje-plaatje maar op een wat speelsere manier: door middel van een debat over drie thema’s die het onderwijs in de 21e-eeuw raken en van invloed zijn op de strategische keuzes van de PSG.

Het debat vindt plaats van 19.30 tot 21.30 in het theater van het Da Vinci College. Debatleider is Anouk Mulder van De Argumentenfabriek. Zij leidt ons langs de vier stellingen die aan de orde komen. Elke school is vertegenwoordigd door een kleine delegatie bestaande uit medewerkers, ouders en leerlingen die deelnemen aan het debat.

{mosmap lat='52.519093'|lon='4.973456'|address='Spinnekop 1, 1444 GN Purmerend, Netherlands'|dir='1'|text=College voor Beroepsonderwijs
Spinnekop 1
1444 GN Purmerend''}

<< Terug

Nieuws

Vrijdag 16 maart: 11e landelijk vmbo debat op PSG

13-03-2018

Op vrijdag 16 maart komen weer enkele honderden vmbo’ers uit het hele land bijeen om te debatteren in de vmbo-aula van de Purmerendse ScholenGroep. Dit jaar gaat het over onderwerpen als de noodzaak van het wereldwijd extra belasten van vliegtickets en de vraag of vluchtelingen terug moeten als de oorlog voorbij is. Aan het eind van de dag wordt de winnaar van het landelijk vmbo-debat bekendgemaakt.

Purmerend wordt vertegenwoordigd door 3 teams (van SG Nelson Mandela, SG Antoni Gaudí en SG Gerrit Rietveld).

Programma-info:
Op de toernooidag gaan in totaal 42 debatteams de verbale strijd met elkaar aan: 21 debatten per ronde. Na de drie debatrondes wordt er gekeken welk debatteam het hoogst is geëindigd. De debatten worden door zestig vrijwillige juryleden beoordeeld op presentatie, argumentatie en teamwork. De juryleden hebben diverse professionele achtergronden, getraind door debattrainers van Nederlands Debat Instituut. De opening vindt om 12.45 uur plaats in de PSG-aula VMBO (ingang via: Flevostraat 247). De bekendmaking van de Landelijk Debatkampioen 2018 is om 17.00 uur.

Meer informatie is te vinden op de site van de Stichting Nederlands Debat Instituut.

  PSG.Poster.Debat.2018.blauw.500 vmbo scholendebat 2017 - PSG-aula vmbo

Open Huis SG W.J. Bladergroen

14-02-2018

"Ik vind het hier een leuke school!" Kijk, als bezoekende groep-8'ers dat in de gangen roepen, dan doen ze iets goed op Bladergroen. En dat klopt! Onze leerlingen stonden op het Open Huis weer paraat om te laten zien hoe het onderwijs op Bladergroen werkt en dat ze zich er op hun plek voelen. Ze vinden het zelf ook leuk om erover te vertellen. Trots op hun school. Terecht!

20180214 20.24.22 OH18 WJB copy 20180214 19.35.08 OH18 WJB copy 20180214 19.42.59 OH18 WJB 20180214 19.57.36 OH18 WJB 20180214 20.28.50 OH18 WJB copy 20180214 20.10.02 OH18 WJB 20180214 20.17.15 OH18 WJB copy 20180214 20.06.04 OH18 WJB 20180214 19.58.58 OH18 WJB 20180214 19.53.36 OH18 WJB 20180214 20.34.35 OH18 WJB 20180214 20.32.41 OH18 WJB

De PSG werkt samen met

purmervalley logo21

Nieuws van onze scholen

Verslag van het VMBO debat 3 - 16-03-2018
Onze leerlingen in debat tijdens het nationaal Debat Toernooi. ...
Lees meer...
Verslag van het VMBO debat 1 - 16-03-2018
Het nationaal Debat Toernooi wordt dit jaar voor de derde maal georganiseerd op de VMBO Campus in Purmerend. Scholen uit het hele land doen mee aan het... ...
Lees meer...
Verslag van het VMBO debat 2 - 16-03-2018
  Er is een gezamelijke start in de aula. ...
Lees meer...
vmbo debat in de krant - 16-03-2018
Vmbo'ers in debat in Purmerend.Honderden vmbo'ers uit het hele land doen aanstaande... ...
Lees meer...
Informatie over de aanschaf van een iPad - 13-03-2018
Ingeschreven bij onze school? Welkom! ...
Lees meer...
TTO gaat literair - 03-03-2018
...
Lees meer...
Hulp bij kiezen - 25-02-2018
Wij wensen de leerlingen van groep 8 en hun ouders of verzorgers veel succes bij het kiezen van een school. Twijfel je nog, heb je nog vragen of wil je nog een keer onze... ...
Lees meer...
ICT klas op SG Nelson Mandela - 22-02-2018
Wil je meer weten over de computer?Ben je gek op gamen?Denk je er over om later met computers te gaan werken?Als je op deze vragen JA zegt dan is de ICT klas bij... ...
Lees meer...
Wetenschapsklas SG Nelson Mandela in het IT-lab - 19-02-2018
De leerlingen van SG Nelson Mandela uit de wetenschapsklas zijn uitgenodigd om in het IT-lab een studie-ochtend voor te bereiden. Onze leerlingen gaan op maandag 5 maart in de... ...
Lees meer...