vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

vacaturebanner mei13 300

De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Materiaal huisstijl

Kies een PSG-school

Over deze website
De Purmerendse ScholenGroep (domein psg.nl) betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van zijn website. De Purmerendse ScholenGroep kan echter niet garanderen dat alle informatie juist en/of volkomen is, en/of blijft. Aan de inhoud van onze websites kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De Purmerendse ScholenGroep is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van websites die via een externe link bezocht worden.

Het aanbieden op onze websites van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat de Purmerendse ScholenGroep de op of via deze sites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen worden niet door de Purmerendse ScholenGroep gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

De Purmerendse ScholenGroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op onze websites. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De Purmerendse ScholenGroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op onze websites. De Purmerendse ScholenGroep behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of van andere derden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u ons mailen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies en webstatistieken
Onze websites maken gebruikt cookies voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites. Tevens maken we gebruik van Google Analytics. Dit rapporteert welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), op welke schermgrootte en met welk type apparaat. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om het bezoek aan onze site te analyseren.

Auteursrecht
De Purmerendse ScholenGroep behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor de op onze websites verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos worden begrepen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Purmerendse ScholenGroep is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.

Verzoeken om vrijstelling van geregeld schoolbezoek moeten worden goedgekeurd door de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor vakanties buiten de schoolvakanties om. De staatssecretaris van Onderwijs heeft bepaald dat de schoolleiding niet langer toestemming mag verlenen voor korte vakanties buiten de officiële vakantieperiodes om. Hij heeft de scholen op dit punt scherpere richtlijnen gegeven. Goedkeuring mag alleen worden verleend indien door de werkgever van een van beide ouders of verzorgers een verklaring wordt overlegd. Daaruit moet blijken dat het onmogelijk is binnen de normale schoolvakanties verlof op te nemen. Kortdurend verlof (niet langer dan één dag) dient te worden aangevraagd bij de teamleider. Voor verlof voor langer dan een dag dient u zich tot de schooldirecteur te wenden. Een aanvraag voor extra vakantieverlof moet minimaal 8 weken van tevoren bij de schoolleiding worden ingediend en worden aangevraagd op speciale formulieren. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of de loge.

Indien de deelschoolleider of de schoolleiding geen goedkeuring verleent voor het aangevraagde verlof, deelt hij u dit schriftelijk mee, met opgave van de reden van afwijzing. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken bij de directeur-bestuurder van de PSG.

Extra verlof kan worden verleend:

a. In verband met een religieuze verplichting
Voor het vervullen van plichten die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging kan maximaal één dag per verplichting verlof worden
verleend. De aanvraag dient minimaal twee dagen van tevoren bij de schoolleiding te worden ingediend.

b. Bij wijze van uitzondering voor ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar
Als een kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Er dient een werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit dat blijkt. Tevens dient de verlofperiode van de betreffende ouder vermeld te worden. Voor een extra vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag geen toestemming worden verleend.

Verder mag het vakantieverlof, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• niet meer dan één maal per schooljaar
• niet meer dan 10 dagen per schooljaar (2 lesweken)
• niet in de eerste en laatste 2 lesweken van het schooljaar.

Een aanvraag voor extra vakantieverlof moet minimaal 8 weken tevoren bij de schoolleiding worden ingediend.

c. Gewichtige omstandigheden – 10 dagen per schooljaar of minder
Hieronder vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek hiervoor moet vooraf of uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding worden ingediend.

Er moet hierbij gedacht worden aan:
• Het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dat niet buiten de lesuren kan.
• Verhuizing (1 dag).
• Huwelijk van familieleden (1 dag binnen de woonplaats, 2 dagen erbuiten)
• Ernstige ziekte van familieleden.
• Bevalling van de moeder/verzorgster.
• Overlijden van ouders (4 dagen), van grootouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms, tantes, neven/nichten (1 dag).
• Jubileum van familieleden (1 dag).
• Andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

De volgende situaties zijn geen “gewichtige omstandigheden”:
• Familiebezoek in het buitenland.
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
• Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
• Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers-)drukte.
• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

d. Gewichtige omstandigheden – meer dan 10 dagen per schooljaar
Hierover beslist de leerplichtambtenaar. Een verzoek dient minimaal zes weken van tevoren via de schoolleiding aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend als de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden. Hierover beslist de leerplichtambtenaar.

Voor het vmbo geldt bovendien dat voor vakantieverlof tijdens de stageweken, de PTA-momenten in het 3e en 4e leerjaar en de examens door de schoolleiding geen goedkeuring wordt verleend. Voor examenkandidaten geldt bovendien dat er buiten de periodes van PTA-toetsmomenten en examens slechts bij hoge uitzondering en om zeer dringende redenen goedkeuring zal worden gegeven voor extra verlof.
Islamitische leerlingen mogen de school één dag verzuimen i.v.m. het Slachtfeest en/of Suikerfeest. Zij moeten een eventuele vrije dag tijdig schriftelijk aanvragen bij de deelschoolleider/teamleider. Een formulier is bij de administratie of de loge verkrijgbaar.

Ziekte
Hoe te handelen bij ziekmelding staat elders in dit jaarboekje. Wanneer een leerling door ziekte een langere periode niet of moeilijk onderwijs kan volgen, wordt door de school naar mogelijkheden voor extra ondersteuning gezocht.

Test

Leerlingen moeten meer leren en zeker meer ervaren dan nodig is voor het eindexamen alleen. Maar wat dan? En hoe? En wie kunnen daar een rol in spelen? Houdt die rol op zodra de leerling klaar is met de middelbare school?

hoofdtekst300

 
maar wat dan200
 
en hoe100   wie rol200

Over deze, en andere vragen organiseert de Purmerendse ScholenGroep op 12 oktober 2016 een debat met onze maatschappelijke partners. Want we moeten het samen doen. Onderwijs is net zo goed onderdeel van de samenleving als de samenleving dat van het onderwijs is.

logo samenleving 6Praat & denk mee
Debatleider Anouk Mulder van de Argumentenfabriek leidt de avond voor ons in goede banen. Het debat draait om vijf stellingen die elk in twee rondes aan bod komen. U kunt dus meepraten over twee stellingen. Heeft u geen voorkeur voor een stelling? Dan delen wij u in. Wel een voorkeur? Dan kunt u die op het inschrijfformulier aangeven. De link naar het formulier vindt u onderaan deze pagina.

De stellingen
1. Jan van Egmond Lyceum - Maatschappelijke partners moeten participeren binnen het onderwijs en omgekeerd.
2. Da Vinci College - Onderwijs is meer dan een diploma.
3. SG Nelson Mandela/SG Antoni Gaudí - ICT is de komende jaren de belangrijkste richting binnen het beroepsonderwijs van Nederland.
4. SG Gerrit Rietveld - Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de opleidingsplekken van onze leerlingen.
5. SG W.J. Bladergroen - Bedrijven, gemeenten en instellingen moeten Bladergroen-leerlingen kansen op maat bieden.

Datum: Woensdag 12 oktober 2016
Locatie: De aula van het Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10 te Purmerend
Tijdstip: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Er is voldoende parkeergelegenheid aan de zijkant van het schoolgebouw. Het parkeerterrein is toegankelijk via de Burgemeester D. Kooimanweg.

INSCHRIJVING
Inschrijven kan tot 7 oktober. Op het inschrijfformulier kunt u uw eventuele voorkeur voor een thema aangeven. Vragen? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

INSCHRIJFFORMULIER

We kijken er naar uit u te verwelkomen!
Tot de 12e!

concept banner psg debat 2016

Op maandag 17 november 2015 organiseert de PSG een bijeenkomst waarin drie thema's, die van invloed zijn op de koers en de rol van het onderwijs, centraal staan. Onder leiding van Anouk Mulder van De Argumentenfabriek ontspint zich een speels, kort debat over vier stellingen.

Het debat vindt plaats van 19.30 tot 21.30 in het theater van het Da Vinci College, Johanna Naberstraat 218 in Purmerend. Debatleider is Anouk Mulder van De Argumentenfabriek. Zij leidt ons langs de vier stellingen die aan de orde komen. Elke school is vertegenwoordigd door een kleine delegatie bestaande uit medewerkers, ouders en leerlingen die deelnemen aan het debat.

We horen ook graag wat uw mening is!
Hebt u zich nog niet aangemeld? Dat kan, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van 'debat'.

Tijdens het debat kan worden gestemd op de stellingen; neem uw mobieltje mee! We maken gebruik van het programma Socrative (www.socrative.com). Stemmen kan via de website maar ook via de app van Socrative die u vooraf op uw mobieltje kunt installeren.
******

Thema's en stellingen
Thema I: Het onderwijs aan onze kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en hun maatschappelijke partners, ouders en het bedrijfsleven voorop.

Vroeger was een school een gebouw waar kinderen naartoe gingen om een diploma te halen. Docenten werden gezien als autoriteit en als je bij de rector moest komen was het goed mis. Ouders bemoeiden zich niet of nauwelijks met de school, laat staan dat ze iets vonden van het onderwijssysteem of de kwaliteit van het onderwijs.

Tegenwoordig is dat anders. De wereld is groter geworden. Mensen zijn mondiger en hebben een mening. Er is meer interactie tussen school, leerling, ouders en andere maatschappelijke partners. De leraar is niet meer de verheven autoriteit die hij of zij was.

De Purmerendse ScholenGroep is zich bewust van de centrale functie van onderwijs in de samenleving: er gaat niemand meer naar de kerk, maar iedereen gaat wel naar school. We willen die functie verder uitbouwen en ouders, ondernemers en overheid meer betrekken bij de school en het onderwijs.

  • Ouders omdat de school een belangrijke rol speelt in de opvoeding en vorming van hun kinderen.
  • Ondernemers omdat zij weten welke vaardigheden het bedrijfsleven nodig heeft, waar we als school op zouden moeten inspelen om zo de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren en de
  • Overheid omdat die een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld met betrekking tot regelgeving of, in het geval van de gemeente, bij huisvesting.

Onderwijs en ouders delen de verantwoordelijkheid voor een goede leerloopbaan van leerlingen. Ouderparticipatie staat bij alle scholen van de PSG voorop. Maar hoe ver moet die participatie gaan? Blijft die vrijblijvend of gaan we wederzijdse verplichtingen aan? Hoe gaan we dat vorm geven? Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat een hoge ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerprestaties ...

Stelling 1: Ouders moeten worden verplicht een cursus huiswerkbegeleiding te volgen
Adoptieschool: Da Vinci College.

De aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs moet beter. Om onze leerlingen succesvol voor te bereiden op een baan in de regio, moet het bedrijfsleven niet alleen in staat zijn om aan te geven wat nodig is, maar is een actieve inhoudelijke bijdrage van het bedrijfsleven onmisbaar.

Stelling 2: Bedrijven zijn (eind)verantwoordelijk voor de vakopleiding van onze jeugd
Adoptiescholen: W.J. Bladergroen/Gerrit Rietveld.


Thema II: Doelen van het onderwijs

De exameneisen bepalen grotendeels wat kinderen leren op school. Maar is dat wel voldoende? Hoe zit het dan met andere vaardigheden die nodig zijn in de huidige maatschappij? De Purmerendse ScholenGroep wil leerlingen opleiden tot kritische burgers die naast hun middelbare schooldiploma ook beschikken over de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden:

  • flexibel en kritisch
  • goede taal- en rekenvaardigheid
  • goede beheersing van de Engelse taal
  • ICT-vaardig
  • sociaal en cultureel vaardig
  • communicatief sterk en gericht op samenwerken.

Goed burgerschap betekent actief deel uitmaken van deze open en democratische samenleving; weten wat er leeft, weten wat je rechten en plichten zijn, leven volgens bepaalde normen en waarden. Van het onderwijs wordt verwacht dat het leerlingen helpt de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen. Doen we het nu goed (genoeg) of moet het beter?

Er wordt wel eens geroepen dat de banen waar we nu voor opleiden, straks niet meer bestaan. Hoe bereid je de leerlingen van nu voor op zo'n toekomst? Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig? En docenten?

Stelling 3: Naast 'harde skills' (als taal, rekenen, programmeren) moeten andere 21e-eeuwse vaardigheden (creativiteit, samenwerken, sociale weerbaarheid) onderdeel uitmaken van het onderwijs
Adoptiescholen: Nelson Mandela/Antoni Gaudi.


Thema III: De inrichting van het onderwijs

De inrichting van het onderwijs is nog altijd heel traditioneel: het wordt voornamelijk bepaald door exameneisen en een bijbehorend curriculum en de wijze waarop de docent daar invulling aan geeft. Ook het traditionele denken over het werken met vaste klassen en jaarlagen speelt een grote rol.

Is dat voldoende om onze leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij? Spelen we genoeg in op de individuele ambities en mogelijkheden van de leerling? Moet er meer op maat worden gewerkt? Is het onderwijssysteem daar flexibel genoeg voor? Kunnen we leerlingen voldoende motiveren?

Stelling 4: Maak leerlingen mede-eigenaar: leerlingen vullen zelf 20% in van hun leerloopbaan
Adoptieschool: Jan van Egmond Lyceum.

Op maandag 17 november a.s. presenteren onze scholen zich aan de gemeenteraad, het bedrijfsleven en andere externe belanghebbenden. Anders dan andere jaren, doen we dat niet met een praatje-plaatje maar op een wat speelsere manier: door middel van een debat over drie thema’s die het onderwijs in de 21e-eeuw raken en van invloed zijn op de strategische keuzes van de PSG.

Het debat vindt plaats van 19.30 tot 21.30 in het theater van het Da Vinci College. Debatleider is Anouk Mulder van De Argumentenfabriek. Zij leidt ons langs de vier stellingen die aan de orde komen. Elke school is vertegenwoordigd door een kleine delegatie bestaande uit medewerkers, ouders en leerlingen die deelnemen aan het debat.