vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

Altijd een school die bij je past!
In de Purmerendse ScholenGroep (PSG) werken zes scholen samen. Zij verzorgen een breed aanbod in opleidingen en leerwegen in het voortgezet onderwijs voor de regio Waterland. Onze scholen bieden naar grondslag openbaar of bijzonder onderwijs en hanteren elk een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen de mogelijkheid tot kiezen en geeft onze scholen de mogelijkheid om voor leerlingen maatwerk aan te bieden.

De PSG bestaat uit het Jan van Egmond Lyceum (havo, vwo, gymnasium), het Da Vinci College (havo, atheneum, tweetalig havo + vwo), SG Nelson Mandela (mavo, mavo/havo, gemengde leerweg), SG Antoni Gaudí (mavo, mavo/havo, gemengde leerweg), SG Gerrit Rietveld (beroepsgericht vmbo, basis en kader, gemengde leerweg) en SG W.J. Bladergroen (praktijkonderwijs, vmbo-lwoo, internationale schakelklas).

Onze missie
Onze missie is vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Dit in een veilige, stimulerende leeromgeving, aan een zo breed mogelijke groep leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het onderwijs richt zich op vervolgonderwijs of een volwaardige plek in en deelname aan de toekomstige samenleving. Ieder mens en elke organisatie wil groeien en zich ontwikkelen. Ieder wil het beste uit zichzelf halen en zich voorbereiden op de toekomst. Wij werken in zes scholen met eigentijds onderwijs aan het behalen van een diploma waarbij zowel het stimuleren van excellentie als het wegwerken van eventuele leerachterstanden tot onze pedagogische taak behoort. Met ons onderwijs bereiden wij leerlingen voor op die nabije toekomst. Ons onderwijs leert hen samen nadenken over, het samen ontwerpen van en het zelf bouwen aan die toekomst.

Onze visie op Onderwijs
Goed onderwijs komt tegemoet aan de basisbehoeften van de leerling: veiligheid, uitdaging om te leren en waardering. Het bereidt voor op vervolgonderwijs of maatschappij, maar stimuleert ook de persoonlijke groei en creatieve ontwikkeling in de breedste zin van het woord. We hebben de kennis en kunde in huis om elke leerling een opleiding te bieden die bij hem past. We zijn professionals die inspireren en motiveren maar onze docenten bieden ook duidelijkheid en structuur in school. De leerling wordt uitgedaagd lef te tonen in ambities en aanpak, maar leert ook om te gaan met tegenslag en teleurstelling. De leerling staat centraal. Het onderwijs kenmerkt zich door maatwerk dat rekening houdt met verschillen in de individuele behoeften. Dat vraagt van ons onderwijs meer persoonlijke leerroutes met flexibiliteit in tijd, tempo en inhoud.

Onze visie op Organisatie
Goed onderwijs is gebouwd op partnerschap: de samenwerking tussen school, thuis en de maatschappelijke omgeving. Deze samenwerking vraagt een veilig en eigentijds leerklimaat. De Purmerendse ScholenGroep is daarin een lerende organisatie die is verankerd in de regionale samenleving. We bestaan dankzij de mensen die er leren, werken en helpen. We geven ruimte en schenken vertrouwen aan leerlingen en medewerkers, maar stellen ook kaders en vragen om verantwoording. We luisteren naar onze leerlingen, medewerkers, ouders en maatschappelijke partners opdat we ons voortdurend blijven verbeteren. We stellen eisen aan onszelf en aan onze omgeving. Onze leerlingen voelen zich welkom, gekend, erkend en herkend op school. Ons onderwijs voldoet ruim aan de normen van de Inspectie en biedt een toekomstperspectief. Onderwijs dat zoekt naar het talent in elk kind en aansluit bij de manier waarop een leerling het beste leert.

Passend onderwijs gaat niet uit van eventuele beperkingen maar van de mogelijkheden van kinderen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt. Voor kinderen die dat echt nodig hebben, blijft het speciaal onderwijs bestaan.

Elke school van de PSG heeft een zgn. ondersteuningsprofiel aangemaakt. Meer informatie over de ondersteuning die een school leerlingen en ouders kan aanbieden is via deze link toegankelijk.

Samenwerking
De scholen in de regio Waterland werken nauw met elkaar samen om het passend onderwijs goed in te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel in het voortgezet onderwijs (VO SVO Waterland) als in het primair onderwijs. Samen zorgen ze ervoor dat er straks voor alle leerlingen in Waterland een passende onderwijsplek is. Meestal is dit in de regio Waterland, maar soms is er speciale ondersteuning buiten de regio nodig zoals bij Heliomare of Visio.

Betekent passend onderwijs dat scholen alle kinderen moeten aannemen?
Met ingang van het passend onderwijs gaat de zorgplicht in. Dat betekent dat schoolbesturen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die zich bij een van hun scholen aanmeldt een meest passende onderwijsplek krijgt. De schoolbesturen hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband gaat met de school en de ouders op zoek naar de meest geschikte school als hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Die passende onderwijsplek kan zijn op de eigen school, maar dat kan ook op een andere reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs of een school voor praktijkonderwijs.

De Purmerendse ScholenGroep bestaat uit zes scholen voor voortgezet onderwijs die op verschillende grondslag, zowel openbaar als bijzonder, een veelzijdig aanbod in opleidingen en leerwegen aanbieden met een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen een keuze en geeft onze scholen de mogelijkheid tot maatwerk in het onderwijs.

Onze visie op Onderwijs
Goed onderwijs komt tegemoet aan de basisbehoeften van de leerling: veiligheid, uitdaging om te leren en waardering. Het bereidt voor op vervolgonderwijs of maatschappij, maar stimuleert ook de persoonlijke groei en creatieve ontwikkeling in de breedste zin van het woord. We hebben de kennis en kunde in huis om elke leerling een opleiding te bieden die bij hem past. We zijn professionals die inspireren en motiveren maar onze docenten bieden ook duidelijkheid en structuur in school. De leerling wordt uitgedaagd lef te tonen in ambities en aanpak, maar leert ook om te gaan met tegenslag en teleurstelling. De leerling staat centraal. Het onderwijs kenmerkt zich door maatwerk dat rekening houdt met verschillen in de individuele behoeften. Dat vraagt van ons onderwijs meer persoonlijke leerroutes met flexibiliteit in tijd, tempo en inhoud.