vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

De Purmerendse ScholenGroep (PSG) is een 'brede' scholengroep. Alle soorten van het voortgezet onderwijs worden verzorgd. De Purmerendse ScholenGroep (PSG) is een stichting waarin zes scholen samenwerken. Samen verzorgen zij een breed aanbod van voortgezet onderwijs voor de regio Waterland en omliggende gemeenten. De scholen zijn georganiseerd in twee campussen met een onderscheiden onderwijsaanbod: een campus havo/vwo en een campus vmbo/pro.

Voor de Purmerendse ScholenGroep zijn wij op zoek naar

Een lid van de raad van toezicht
Op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad

Accent:
Kennis van de Wet Medezeggenschap, jeugdzorg, kennis van de regionale onderwijssituatie (Purmerend/ Waterland).

De functie:
Er is op dit moment een vacature binnen de raad van toezicht van de Purmerendse ScholenGroep.  

De raad van toezicht, bestaande uit zeven leden, houdt toezicht op de het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Purmerendse Scholen Groep. Leden van de raad van toezicht hebben onder andere tot taak het behartigen van de belangen die de (regionale) samenleving heeft bij de door de stichting uit te voeren statutaire opdracht.

De competentieprofielen van de leden raad van toezicht zijn het bewaken en borgen van de confessionele identiteit, de beginselen van het openbaar onderwijs, de belangen van het bedrijfsleven en de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Bij de voordracht van de leden zijn op grond van de statuten de medezeggenschapsraad van de PSG, het gemeentebestuur van Purmerend, de raad van toezicht van de stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) betrokken.

De huidige vacature is bestemd voor:

  • een lid dat voldoet aan de criteria zoals deze zijn opgenomen in het competentieprofiel “Bewaken en borgen belangen leerlingen, ouders en personeel.”

De selectiecommissie bestaat uit drie leden van de Centrale Medezeggenschap Raad.

Om een juiste balans te vinden in aandachtsgebieden en kennis binnen de raad van toezicht zoeken wij specifiek voor deze vacature een toezichthouder die beschikt over kennis van de Wet Medezeggenschap, jeugdzorg, kennis van de regionale onderwijssituatie (Purmerend/ Waterland).

Wij vragen een toezichthouder die:
•    op hoofdlijnen processen kan analyseren en daarbinnen besluiten kan nemen: een strategisch denker;
•    maatschappelijke en politieke effecten kan signaleren en overzien: omgevingsbewust;
•    zich kan onthouden van inmenging in de bestuursaangelegenheden;
•    woont in of anderszins betrokken is bij het werkgebied van de stichting;
•    in staat is het organisatiebelang te behartigen met oog voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel;
•    een teamspeler is.

Het lid raad van toezicht beschikt over een HBO- of academisch denk- en werkniveau. Tevens heeft het lid Raad van toezicht een brede maatschappelijke belangstelling, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en kan hij/zij opereren op strategisch niveau.

Informatie:
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer L. Zander lid van de de CMR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0299-649572.

Uw sollicitatie kunt u vóór 11 maart 2017 aanstaande mailen aan de secretaris van de Medezeggenschapraad de heer M. de Boer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in week 12 en 13.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

RC20141021-PSG-Da-Vinci-34
Onze visie op Onderwijs
Goed onderwijs komt tegemoet aan de basisbehoeften van de leerling: veiligheid, uitdaging om te leren en waardering. Het bereidt voor op vervolgonderwijs of maatschappij, maar stimuleert ook de persoonlijke groei en creatieve ontwikkeling in de breedste zin van het woord. We hebben de kennis en kunde in huis om elke leerling een opleiding te bieden die bij hem past. We zijn professionals die inspireren en motiveren maar onze docenten bieden ook duidelijkheid en structuur in school. De leerling wordt uitgedaagd lef te tonen in ambities en aanpak, maar leert ook om te gaan met tegenslag en teleurstelling. De leerling staat centraal. Het onderwijs kenmerkt zich door maatwerk dat rekening houdt met verschillen in de individuele behoeften. Dat vraagt van ons onderwijs meer persoonlijke leerroutes met flexibiliteit in tijd, tempo en inhoud.

Onze visie op Organisatie
Goed onderwijs is gebouwd op partnerschap: de samenwerking tussen school, thuis en de maatschappelijke omgeving. Deze samenwerking vraagt een veilig en eigentijds leerklimaat. De Purmerendse ScholenGroep is daarin een lerende organisatie die is verankerd in de regionale samenleving. We bestaan dankzij de mensen die er leren, werken en helpen. We geven ruimte en schenken vertrouwen aan leerlingen en medewerkers, maar stellen ook kaders en vragen om verantwoording. We luisteren naar onze leerlingen, medewerkers, ouders en maatschappelijke partners opdat we ons voortdurend blijven verbeteren. We stellen eisen aan onszelf en aan onze omgeving. Onze leerlingen voelen zich welkom, gekend, erkend en herkend op school. Ons onderwijs voldoet ruim aan de normen van de Inspectie en biedt een toekomstperspectief. Onderwijs dat zoekt naar het talent in elk kind en aansluit bij de manier waarop een leerling het beste leert.
Onze Missie is via deze link te vinden.


De Purmerendse ScholenGroep heeft een raad van toezicht. De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten van de PSG. De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling, is de werkgever van de directeur-bestuurder en is tevens zijn klankbord.

Samenstelling
De raad van toezicht van de Purmerendse ScholenGroep bestaat miv 1 september 2016 uit:

  • Dhr. M.J.P. Hofstede, voorzitter
  • Dhr. G.J. Karhof, secretaris, voorzitter van de auditcommissie
  • Mw. V.B. Schönbach, lid
  • Dhr. M.P.M. Harlaar, lid
  • Mw. D. Brummelhuis, lid
  • Mw. S.M. Kröner-Roos, lid van de auditcommissie
  • Dhr. A. van Deuzen, plaatsvervangend voorzitter

 

Reglement raad van toezicht
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de St. Purmerendse ScholenGroep en in het reglement raad van toezicht.

Profielschets raad van toezicht
De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad van toezicht nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voordoet stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in.

Zittingstermijn
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is één keer herbenoembaar. Bij herbenoeming houdt de raad van toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielschets.

Documenten


Contact
U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Let wel, de raad van toezicht houdt uitsluitend toezicht op het algemeen gevoerde beleid en zal zich derhalve niet buigen over individuele zaken.