vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Kies een PSG-school

De PSG heeft in de afgelopen twee jaar een zomerschool georganiseerd en is voornemens om naast de zomerschool ook een lenteschool te organiseren, beide vallend onder het begrip 'PSG-zomerschool'. Elke PSG-school kan kiezen of er gebruik wordt gemaakt van deze opties. Leerlingen, die daarvoor volgens de school in aanmerking komen, worden in de gelegenheid gesteld om gedurende 1 week extra bijlessen te volgen om te voorkomen dat de leerling blijft zitten. Een leerling komt in aanmerking voor de PSG-Zomerschool wanneer de leerling:

 1. Bij de overgangsbespreking ófwel in de (reguliere) bespreekzone zit en waarvan bepaald wordt dat het verstandiger is de leerling een week zomerschool te laten draaien dan direct te bevorderen
 2. ófwel onder de (reguliere) bespreekzone zit maar door het ophalen van één vak wél in de bespreekzone zou zitten én waarvan bepaald wordt dat het verstandiger is de leerling met een week zomerschool alsnog te bevorderen dan deze te laten doubleren én
 3. gebaat is bij scholing in studievaardigheden ten behoeve van betere prestaties in het volgende leerjaar én
 4. gemotiveerd is om de volle inzet te plegen om alsnog over te gaan én
 5. door ouders/verzorgers in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan de zomerschool.

Het docententeam bepaalt dus of een leerling in aanmerking komt en voor welk vak. De tijdstippen van de lenteschool en de zomerschool worden aan het begin van het schooljaar aan ouders en leerlingen meegedeeld.

Naar aanleiding van de ervaringen en de evaluatie met de pilot 'Zomerschool' zal de ontwikkeling van de 'Lenteschool'  in de komende jaren ook eerst in pilotvorm worden uitgewerkt.

 

Het gebouw van SG Gerrit Rietveld is inmiddels al enkele maanden naar ieders tevredenheid in gebruik en het schoolplein aan de voorzijde, bij de nieuwe hoofdentree, is ook bijna gereed. De eerste fietsenrekken stonden vorige week al helemaal vol.

Ook de nieuwe vmbo-aula is al helemaal ingewijd en heeft vorige maand onderdak mogen bieden aan de meer dan 400 deelnemers en juryleden van de landelijke vmbo-debatwedstrijd. Het terrein voor de nieuwe aula, tussen het gebouw van het Rietveld en dat van SG Nelson Mandela in, wordt nu ingericht en zal dit voorjaar klaar zijn.

Enkele weken geleden is de afbraak van de laagbouw van het Nelson van start gegaan. Er wordt een geheel nieuwe entree neergezet en het schoolplein zal een geheel gaan vormen met het plein bij de aula. Op 12 april hebben leerlingen van Mandela de eerste paal geslagen voor de nieuwe aanbouw. Als alles volgens planning verloopt, worden de werkzaamheden deze zomer, op tijd voor het nieuwe schooljaar, afgerond.

20160406-09.47 - NM RV - site 20160406-09.49 - NM RV - site
20160412 eerste paal nm-2016 0412 10170800 20160412 eerste paal nm-2016 0412 10122100

Het is belangrijk dat onze leerlingen en medewerkers zich veilig en prettig voelen op school. Toch kunnen er dingen gebeuren die dat gevoel aantasten.

Binnen de PSG worden veruit de meeste klachten en problemen over omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag intern opgelost, bijvoorbeeld via de mentor of de leidinggevende.

Bij klachten die te maken hebben met discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie of andere misdragingen kan er contact worden opgenomen met de interne vertrouwenspersonen.

Soms is het echter lastig om een klacht op school te melden. Dat is het moment om contact te leggen met een externe vertrouwenspersoon.

Externe vertrouwenspersonen
De PSG heeft twee vertrouwenspersonen aangezocht. Beiden werken tevens als arts bij GGD Zaanstreek Waterland:

Op dinsdag 5 januari namen de leerlingen het nieuwe gebouw van Rietveld en de vmbo-aula in gebruik. Her en der worden er nog puntjes op de i's gezet en de verhuisdozen zijn nog niet allemaal uitgepakt, maar de lessen zijn begonnen!

In de komende maanden volgt de verwijdering van het restant van de oude techniek-vleugel van het Rietveld zodat de entree van de school aan de Spinnekop kan worden ingericht met veel groen en o.a. een fietsenstalling voor de leerlingen.

aula nwe gebouw RV 6jan16 site 1 van 1aula nwe gebouw RV 6jan16 site 1 van 5
aula nwe gebouw RV 6jan16 site 2 van 5aula nwe gebouw RV 6jan16 site 5 van 5
20151217-14.05 - verhuizing RV-site 20151217-14.17 - verhuizing RV-site
20151217-14.22 - verhuizing RV-site 20151217-14.30 - verhuizing RV-site
20151217-14.44 - verhuizing RV-site 20151217-14.46 - verhuizing RV-site

In het nieuwe jaar worden het nieuwe gebouw van Rietveld en de vmbo-aula in gebruik genomen. Gisteren werd de nieuwbouw opgeleverd terwijl de ver- en inhuizing al in volle gang is. In de komende weken worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en na de kerstvakantie, op dinsdag 5 januari, zullen de leerlingen worden rondgeleid in hun nieuwe schoolgebouw.