vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Het laatste nieuws ...

Meer nieuws

Kies een PSG-school

1. Statutenwijziging
De leden van de raad gaan akkoord met de voorgestelde statutenwijzigingen met name over de grootte van de samenstelling. Deze zullen tekstueel aangepast worden en contact gezocht zal worden met de leverende instanties.

2. Wijziging reglement raad van toezicht
Met inachtneming van enkele tekstuele opmerkingen mbt artikel 6, 8 en 12 wordt de voorgestelde wijziging van het reglement als zodanig vastgesteld. Er zal contact gezocht worden met de CMR. De wijzigingen worden verwerkt en zullen de volgende keer ter ondertekening aangeboden worden aan voorzitter en secretaris.

3. Zelfevaluatie 2017
De procedure zelfevaluatie wordt vastgesteld. Er kan een datum geprikt worden. Voorkeur: in juli.

4. Notulen en besluitenlijst 15 februari 2017
De notulen en de besluitenlijst van 15 februari 2017 worden onder verbetering van de in de notulen opgenomen punten vastgesteld.

5. Jaaroverzicht vergaderingen RvT 2017-2018
Dit overzicht wordt vastgesteld.

1. Begroting 2016
Het advies van de auditcommissie is positief.  De raad van toezicht keurt de begroting 2016 goed met de aantekening dat zij mbt het advies van de CMR wil weten of wat de status is van hun advies om te investeren in klassenverkleining. Het is niet duidelijk of sprake is van een positief of negatief advies. De CMR krijgt de nieuwste versie -die door de RvT is goedgekeurd- met de vraag om een toelichting rondom de kwalificatie van het advies.


2. Nieuwe accountant
De leden van de raad hebben met het advies van de auditcommissie mbt de nieuwe accountant reeds per mail ingestemd. Gevraagd wordt nog wie de opdracht tekent namens de raad: dit is de voorzitter van de raad. Dit wordt doorgegeven aan de nieuwe accountant (BDO).


3. Werving en selectie nieuwe leden RvT
De selectiecommissie zal bestaan uit Martin Hofstede en Arno van Deuzen met Vivian Schönbach als reserve, daarnaast zal namens CPOW Jan Jobse benaderd worden. Het reglement W&S zal nader aangepast worden en wordt in de vergadering van 20 april vastgesteld. Het draaiboek wordt vastgesteld onder voorbehoud van akkoord CMR, voor zover dit de bindende voordracht CMR betreft.


4. Vergoedingen leden RvT
De raad van toezicht besluit om o.a. conform de richtlijnen van de VTOI haar vergoeding te verhogen met terugwerkende kracht vanaf september 2015: 5,5% van het jaarsalaris van de directeur bestuurder per lid en 8,25% voor de voorzitter van de raad.

Links in het menu vindt u een overzicht van de besluiten van de Raad van Toezicht.

De Purmerendse ScholenGroep (PSG) is een 'brede' scholengroep. Alle soorten van het voortgezet onderwijs worden verzorgd. De Purmerendse ScholenGroep (PSG) is een stichting waarin zes scholen samenwerken. Samen verzorgen zij een breed aanbod van voortgezet onderwijs voor de regio Waterland en omliggende gemeenten. De scholen zijn georganiseerd in twee campussen met een onderscheiden onderwijsaanbod: een campus havo/vwo en een campus vmbo/pro.

Voor de Purmerendse ScholenGroep zijn wij op zoek naar

Een lid van de raad van toezicht
Op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad

Accent:
Kennis van de Wet Medezeggenschap, jeugdzorg, kennis van de regionale onderwijssituatie (Purmerend/ Waterland).

De functie:
Er is op dit moment een vacature binnen de raad van toezicht van de Purmerendse ScholenGroep.  

De raad van toezicht, bestaande uit zeven leden, houdt toezicht op de het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Purmerendse Scholen Groep. Leden van de raad van toezicht hebben onder andere tot taak het behartigen van de belangen die de (regionale) samenleving heeft bij de door de stichting uit te voeren statutaire opdracht.

De competentieprofielen van de leden raad van toezicht zijn het bewaken en borgen van de confessionele identiteit, de beginselen van het openbaar onderwijs, de belangen van het bedrijfsleven en de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Bij de voordracht van de leden zijn op grond van de statuten de medezeggenschapsraad van de PSG, het gemeentebestuur van Purmerend, de raad van toezicht van de stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW) en de Purmerendse Regio Ondernemers (PRO) betrokken.

De huidige vacature is bestemd voor:

  • een lid dat voldoet aan de criteria zoals deze zijn opgenomen in het competentieprofiel “Bewaken en borgen belangen leerlingen, ouders en personeel.”

De selectiecommissie bestaat uit drie leden van de Centrale Medezeggenschap Raad.

Om een juiste balans te vinden in aandachtsgebieden en kennis binnen de raad van toezicht zoeken wij specifiek voor deze vacature een toezichthouder die beschikt over kennis van de Wet Medezeggenschap, jeugdzorg, kennis van de regionale onderwijssituatie (Purmerend/ Waterland).

Wij vragen een toezichthouder die:
•    op hoofdlijnen processen kan analyseren en daarbinnen besluiten kan nemen: een strategisch denker;
•    maatschappelijke en politieke effecten kan signaleren en overzien: omgevingsbewust;
•    zich kan onthouden van inmenging in de bestuursaangelegenheden;
•    woont in of anderszins betrokken is bij het werkgebied van de stichting;
•    in staat is het organisatiebelang te behartigen met oog voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel;
•    een teamspeler is.

Het lid raad van toezicht beschikt over een HBO- of academisch denk- en werkniveau. Tevens heeft het lid Raad van toezicht een brede maatschappelijke belangstelling, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en kan hij/zij opereren op strategisch niveau.

Informatie:
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de heer L. Zander lid van de de CMR: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0299-649572.

Uw sollicitatie kunt u vóór 11 maart 2017 aanstaande mailen aan de secretaris van de Medezeggenschapraad de heer M. de Boer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland in week 12 en 13.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

1. Bijgesteld integraal jaarverslag:
Dit verslag is aangepast naar aanleiding van de vorige vergadering van de raad en wordt nu ter kennisgeving aangeboden.

2. Bijgestelde publieksversie jaarverslag:
Ook dit verslag wordt ter kennisgeving aangeboden.

3. Werving en selectie nieuwe leden RvT (confessioneel en namens de medezeggenschap):
De raad van toezicht besluit: Voor beide vacatures wordt gelijktijdig geworven. In februari wordt een selectiecommissie ingesteld en wordt het tijdpad van de procedure definitief.

4. Jaarlijkse zelfevaluatie:
Op 24 juni staat de jaarlijkse zelfevaluatie gepland. Net als vorig jaar zal er via Survey Monkey een enquête ingevuld worden. Daarnaast wordt besloten in te gaan op het aanbod om deel te nemen aan het een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

5. Vergoedingen leden RvT:
Naar aanleiding van gewijzigde richtlijnen vergoedingen leden raad van toezicht door de VTOI staat dit onderwerp geagendeerd. Opgemerkt kan worden dat de leden van de raad naar redelijkheid en billijkheid tot een herijking van de vergoeding willen komen.

6. Gesprek RvT- CMR:
Het jaarlijkse gesprek met de leden van de CMR staat ingepland op 17 februari. De agenda wordt in overleg met de CMR opgesteld.