vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas
De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Het laatste nieuws ...

Meer nieuws

Kies een PSG-school

Kosten voor ouders/verzorgers
De PSG onderschrijft de landelijke gedragscode schoolkosten. De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders/verzorgers en leerlin­gen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.

Zolang jongeren leerplichtig zijn, be­talen ouders geen lesgeld. Voor die activiteiten en voorzieningen waar­voor de school van het Rijk geen vergoeding ontvangt, maar die de school wel noodzakelijk of wenselijk vindt, vraagt de school vrijwillige ou­derbijdrages. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft hierbij instemmingsrecht voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Er zijn 4 soorten vrijwillige ouderbijdrage:

 1. Schoolfonds (PSG breed)
 2. Algemene ouderbijdrage per school
 3. Specifieke ouderbijdrage voor excursies en overige bijzondere activiteiten
 4. Introductiedag(en) eerste leerjaar.

1. Schoolfonds (PSG-breed)
Het bestuur van de PSG heeft de algemene ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 op € 21,50 vastgesteld. Deze bijdrage wordt beheerd in het schoolfonds en wordt aangewend voor:

 • Huur van een kluisje € 10,00
 • Schoolpas (leerlingenpas) € 10,00
 • Ongevallenverzekering € 1,50

Nieuwe leerlingen betalen een extra bedrag van € 10,00 voor de aankoop van een slot met sleutel voor het kluisje op school. Deze blijven eigendom van de leerling.

2. Vrijwillige ouderbijdrage per school
Op elke school bepaalt de schoolleiding in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad de hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is onder meer bestemd voor activiteiten als binnenlandse eendaagse excursies, vieringen, thema activiteiten en activiteiten ter ondersteuning van het keuzeproces.

De school verwacht dat leerlingen gebruik maken van deze voorzieningen en deelnemen aan deze activiteiten. De bijdrage is echter vrijwillig. Indien ouders ervoor kiezen de bijdrage niet te betalen zal de leerling bij activiteiten buiten school een alternatieve activiteit op school aangeboden krijgen. Indien de kosten een belemmering vormen in verband met uw financiële situatie, neemt u dan contact op met de schoolleiding.

De vrijwillige ouderbijdragen schooljaar 2018-2019 zijn volgens de opgave van de scholen als volgt:

 • Da Vinci College € 60,-
 • Jan van Egmond Lyceum
  • havo, h/v, vwo € 50,-
  • gymnasium € 75,-
 • SG Antoni Gaudí € 60,-
 • SG Nelson Mandela € 60,-
 • SG Gerrit Rietveld € 60,-
 • SG W.J. Bladergroen € 50,-
  • ISK € 32,50

3. Excursies en overige bijzondere activiteiten 
Dit zijn bijdragen in de kosten voor meerdaagse en/of buitenlandse excursies of voor andere bijzondere activiteiten. Voorbeelden van bijzondere activiteiten zijn; talentklassen, tweetalig onderwijs en externe cursussen, diploma’s en certificaten. Deelname aan deze meerdaagse en/of buitenlandse excursies en bijzondere activiteiten is vrijwillig. Wanneer deze excursie/ activiteit valt onder onderwijstijd, zal de school een vervangende activiteit bieden voor de leerlingen die niet deelnemen. De kosten die verbonden zijn aan deze meerdaagse en/of buitenlandse excursies en bijzondere activiteiten staan vermeld in het jaarboekje van de betreffende school en worden los gedurende het schooljaar gefactureerd.

4. Introductiedagen eerste leerjaar
Om leerlingen een goede start te bieden waarbij ze zo snel mogelijk vertrouwd raken met de nieuwe school, nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten, organiseren de scholen voor de leerlingen in het eerste jaar introductiedagen. De invulling van die introductiedagen verschilt per school. Deze introductiedagen zijn echter alleen mogelijk door een financiële bijdrage van de ouders/verzorgers. School doet een dringend beroep op ouders/verzorgers om de vrijwillige bijdrage voor deze dagen te voldoen. De bijdrage voor de introductiedagen wordt voor de zomervakantie aan ouders/verzorgers gefactureerd.
 
Meer informatie over de kosten voor ouders is te vinden in onze Schoolgids. Ook de overheid geeft informatie over de vrijwillige ouderbijdrage.

Reductie- en kwijtscheldingsregeling
Zijn de kosten voor u een bezwaar dan heeft uw gemeente in veel ge­vallen een regeling die voorziet in een bijdrage in de schoolkosten. Zo heeft de gemeente Purmerend de regeling ‘M€€rdoen’.

De school verwacht dat u in eerste instantie een beroep doet op de gemeentelijke regelingen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een beroep doen op de reductie-en kwijtscheldingsregeling van de school. Hiervoor neemt u contact op met de schoolleider. Om in aanmer­king te komen voor deze regeling hanteert de PSG als inkomens- en vermogensgrens van 120% van de geldende bijstandsnorm. In bijzon­dere omstandigheden kan de school besluiten van deze norm af te wij­ken. De bijdrage is maximaal € 350,- per leerling, per jaar.

Boeken, leer- en hulpmiddelen
Schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma, worden door de school kosteloos beschik­baar gesteld. Dat gebeurt via Van Dijk Educatie. Ouders/verzorgers kunnen de boekenlijsten via de web­site van Van Dijk Educatie (www. vandijk.nl) inzien en boeken aan­vragen. Wel kan de PSG - eveneens via Van Dijk - een bedrag aan borg (€ 75,00) in rekening brengen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat alle huurboeken ook in goede staat retour komen. Deelname aan de bor­gregeling is vrijwillig.

Voor sommige lesmaterialen (zoals bijv. een atlas, woordenboek of rekenmachine) ontvangt de school van het Rijk geen vergoeding. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze die zelf aanschaffen. De gedachte hierachter is dat dit materiaal langer dan een jaar meegaat en door meer gezinsleden gebruikt kan worden. Het materiaal is ook eigendom van de leerling. Wanneer een leerling op eigen initiatief, dus niet op dwingend advies van de school, besluit om over te stappen naar een andere sector of leerrichting dan zijn de kosten voor het nieuwe boekenpak­ket voor eigen rekening.

De school kan bepaalde boeken in bruikleen geven aan de leerling. Het gaat dan vaak om werkboeken en boeken die door Van Dijk Educatie niet opgenomen kunnen worden in het standaardpakket. Voor deze boe­ken gelden dezelfde regels als voor de boeken die via Van Dijk Educatie in bruikleen geleverd worden.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier met de boeken en het les­materiaal omgaan en alle boeken kaften. Tevens wordt er verwacht dat ze deze aan het einde van het schooljaar netjes, onbeschreven en onbeschadigd inleveren. Gebeurt dit niet, zullen er kosten in rekening gebracht worden. Alleen de werk­boeken die de leerling via Van Dijk Educatie ontvangt mogen beschre­ven worden en hoeven niet gekaft te worden.

Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over de kosten van schoolboeken.


Cultuurkaart

Een school kan, als dat past binnen het onderwijsprogramma, besluiten de Cultuurkaart in te zetten. De Cultuurkaart is gebaseerd op een sa­menwerkingsverband tussen scholen en culturele instellingen. De school investeert € 10,- in de Cultuurkaart. De leerlingen krijgen hiervoor € 15,- aan cultuurtegoed terug. Ze kunnen dit tegoed uitsluitend besteden aan culturele activiteiten die de school samen met culturele instellingen organiseert.
De cultuurkaart stimuleert leerlingen om vaker culturele activiteiten te ondernemen, zoals een bezoek aan een museum of een toneelstuk. De school bepaalt hoe het bedrag op de cultuurkaart wordt besteed: voor elke leerling apart of voor groepen van leerlingen (bijvoorbeeld voor klassikale activiteiten). De cultuur­kaart is tegelijkertijd een CJP-pas. De CJP-pas geeft korting bij een groot aantal instellingen en winkels.

Tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder
Scholieren van 18 jaar tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het algemeen voort­gezet volwassenenonderwijs (vavo) komen in aanmerking voor de Tegemoetkoming scholieren.
 
Deze tegemoetkoming bestaat uit een basistoelage en eventueel een aanvullende toelage. Deze toelagen zijn in principe giften. De basistoe­lage is er voor iedereen en is niet afhankelijk van het inkomen van de verzorgende ouders. Het bedrag is wel afhankelijk van de woonsituatie van de scholier. Deze toelage komt in de plaats van de kinderbijslag, die met 18 jaar eindigt. Voor meer in­formatie kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.ib-groep.nl). Wij adviseren de aanvraag drie maanden voor de scholier 18 jaar wordt in te dienen. Het aanvraag­formulier is ook verkrijgbaar bij de decaan.