vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

vacaturebanner mei13 300

Kies een PSG-school

Uncategorised

1. Huisvestingsbegroting en meerjarenonderhoudsplan
De raad van toezicht keurt de huisvestingsbegroting en het MJOP goed. Ten aanzien van de huisvestingsbegroting wordt opgemerkt dat dit een ontwikkeldocument is met scenario’s. Er is sprake van goedkeuring omdat het een specificatie van de begroting betreft en derhalve moet passen binnen de systematiek van de begroting.

2. Concept begroting 2017
De leden van de raad van toezicht hebben kennis genomen van de concept begroting 2017 en zien met belangstelling de definitieve begroting tegemoet. Deze begroting zal in februari met de auditcommissie besproken worden met medeneming van de gemaakte opmerkingen. Tevens zal de begroting aan de CMR aangeboden worden. In de vergadering van de raad van toezicht op 15 februari zal de RvT de begroting vervolgens kunnen goedkeuren.

3. Benoeming vicevoorzitter
De heer Van Deuzen wordt unaniem gekozen tot vicevoorzitter van de raad van toezicht.

4. Herbenoeming lid en voorzitter
De heer Hofstede wordt unaniem herbenoemd als lid en tevens voorzitter van de raad van toezicht met ingang van 1 september 2017.

5. Benoeming lid remuneratiecommissie
Tot lid van de remuneratiecommissie wordt benoemd: Arno van Deuzen.

6. Notulen 23 november 2016
De notulen en de besluitenlijst van 23 november 2016 worden onder verbetering van de tenaamstelling van het museum vastgesteld.

1. De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de notitie en de notulen van de audit commissie. In de komende vergadering worden de meerjarenonderhoudsbegroting en de halfjaarcijfers onder de loep genomen.

2. Het integraal jaarverslag is voorbesproken en zal de volgende vergadering als eindversie aangeboden worden aan de leden RvT, inclusief de publieksversie.

3. De notulen van de vergadering van 23 september worden ongewijzigd vastgesteld

4. De leden en RvT hebben op donderdag 2 februari een bijeenkomst met de schooldirecteuren.

5. De volgende vergadering is op woensdag 21 december 2016

1.    Het draaiboek voor de werving en selectie twee nieuwe leden RvT wordt ongewijzigd vastgesteld en de advertentietekst wordt goedgekeurd.

2.    Op voorwaarde dat de CMR ook daadwerkelijk instemt, keurt de raad het bestuursformatieplan 2016 goed. Het tekort wordt geaccepteerd op voorwaarde dat de overschrijding elders wordt goedgemaakt.

3.    De besluitenlijsten worden vastgesteld en op de website beschikbaar gesteld

4.    De notulen van 17 februari worden ongewijzigd vastgesteld.

5.    Aan de concept jaaragenda worden toegevoegd: Koppeling Strategisch Beleidsplan aan Meerjarenbestuursformatieplan

1.Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2015 na goedkeurende accountantsverklaring
Besluit:
De leden van de raad van toezicht hebben kennis genomen van de problemen rondom het leveren van de goedkeurende accountantsverklaring bij Pwc en hebben kennis genomen van de toezegging van Pwc dat er een goedkeurende accountantsverklaring komt.
De raad van toezicht keurt de jaarrekening 2015 goed onder voorbehoud van  goedkeurende accountantsverklaring.

2. Remuneratie
Medegedeeld wordt dat het gesprek met de directeur-bestuurder heeft plaatsgevonden en dat de zaken die besproken zijn al eerder met de RvT zijn afgestemd, verder is het tijdelijke contract omgezet in een vast contract conform Cao Vo met bijbehorend salaris. De datum van pensionering is vastgesteld op 1 augustus 2019.

3. Notulen  20 april 2016
Deze zijn tekstueel per mail al goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen zijn er geen vragen meer. De notulen worden goedgekeurd.


Volgende vergadering 21 september 2016

Verzoeken om vrijstelling van geregeld schoolbezoek moeten worden goedgekeurd door de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor vakanties buiten de schoolvakanties om. De staatssecretaris van Onderwijs heeft bepaald dat de schoolleiding niet langer toestemming mag verlenen voor korte vakanties buiten de officiële vakantieperiodes om. Hij heeft de scholen op dit punt scherpere richtlijnen gegeven. Goedkeuring mag alleen worden verleend indien door de werkgever van een van beide ouders of verzorgers een verklaring wordt overlegd. Daaruit moet blijken dat het onmogelijk is binnen de normale schoolvakanties verlof op te nemen. Kortdurend verlof (niet langer dan één dag) dient te worden aangevraagd bij de teamleider. Voor verlof voor langer dan een dag dient u zich tot de schooldirecteur te wenden. Een aanvraag voor extra vakantieverlof moet minimaal 8 weken van tevoren bij de schoolleiding worden ingediend en worden aangevraagd op speciale formulieren. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of de loge.

Indien de deelschoolleider of de schoolleiding geen goedkeuring verleent voor het aangevraagde verlof, deelt hij u dit schriftelijk mee, met opgave van de reden van afwijzing. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken bij de directeur-bestuurder van de PSG.

Extra verlof kan worden verleend:

a. In verband met een religieuze verplichting
Voor het vervullen van plichten die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging kan maximaal één dag per verplichting verlof worden
verleend. De aanvraag dient minimaal twee dagen van tevoren bij de schoolleiding te worden ingediend.

b. Bij wijze van uitzondering voor ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar
Als een kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Er dient een werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit dat blijkt. Tevens dient de verlofperiode van de betreffende ouder vermeld te worden. Voor een extra vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag geen toestemming worden verleend.

Verder mag het vakantieverlof, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• niet meer dan één maal per schooljaar
• niet meer dan 10 dagen per schooljaar (2 lesweken)
• niet in de eerste en laatste 2 lesweken van het schooljaar.

Een aanvraag voor extra vakantieverlof moet minimaal 8 weken tevoren bij de schoolleiding worden ingediend.

c. Gewichtige omstandigheden – 10 dagen per schooljaar of minder
Hieronder vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek hiervoor moet vooraf of uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding worden ingediend.

Er moet hierbij gedacht worden aan:
• Het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dat niet buiten de lesuren kan.
• Verhuizing (1 dag).
• Huwelijk van familieleden (1 dag binnen de woonplaats, 2 dagen erbuiten)
• Ernstige ziekte van familieleden.
• Bevalling van de moeder/verzorgster.
• Overlijden van ouders (4 dagen), van grootouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms, tantes, neven/nichten (1 dag).
• Jubileum van familieleden (1 dag).
• Andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

De volgende situaties zijn geen “gewichtige omstandigheden”:
• Familiebezoek in het buitenland.
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
• Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
• Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers-)drukte.
• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

d. Gewichtige omstandigheden – meer dan 10 dagen per schooljaar
Hierover beslist de leerplichtambtenaar. Een verzoek dient minimaal zes weken van tevoren via de schoolleiding aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend als de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden. Hierover beslist de leerplichtambtenaar.

Voor het vmbo geldt bovendien dat voor vakantieverlof tijdens de stageweken, de PTA-momenten in het 3e en 4e leerjaar en de examens door de schoolleiding geen goedkeuring wordt verleend. Voor examenkandidaten geldt bovendien dat er buiten de periodes van PTA-toetsmomenten en examens slechts bij hoge uitzondering en om zeer dringende redenen goedkeuring zal worden gegeven voor extra verlof.
Islamitische leerlingen mogen de school één dag verzuimen i.v.m. het Slachtfeest en/of Suikerfeest. Zij moeten een eventuele vrije dag tijdig schriftelijk aanvragen bij de deelschoolleider/teamleider. Een formulier is bij de administratie of de loge verkrijgbaar.

Ziekte
Hoe te handelen bij ziekmelding staat elders in dit jaarboekje. Wanneer een leerling door ziekte een langere periode niet of moeilijk onderwijs kan volgen, wordt door de school naar mogelijkheden voor extra ondersteuning gezocht.

Leerlingen moeten meer leren en zeker meer ervaren dan nodig is voor het eindexamen alleen. Maar wat dan? En hoe? En wie kunnen daar een rol in spelen? Houdt die rol op zodra de leerling klaar is met de middelbare school?

hoofdtekst300

 
maar wat dan200
 
en hoe100   wie rol200

Over deze, en andere vragen organiseert de Purmerendse ScholenGroep op 12 oktober 2016 een debat met onze maatschappelijke partners. Want we moeten het samen doen. Onderwijs is net zo goed onderdeel van de samenleving als de samenleving dat van het onderwijs is.

logo samenleving 6Praat & denk mee
Debatleider Anouk Mulder van de Argumentenfabriek leidt de avond voor ons in goede banen. Het debat draait om vijf stellingen die elk in twee rondes aan bod komen. U kunt dus meepraten over twee stellingen. Heeft u geen voorkeur voor een stelling? Dan delen wij u in. Wel een voorkeur? Dan kunt u die op het inschrijfformulier aangeven. De link naar het formulier vindt u onderaan deze pagina.

De stellingen
1. Jan van Egmond Lyceum - Maatschappelijke partners moeten participeren binnen het onderwijs en omgekeerd.
2. Da Vinci College - Onderwijs is meer dan een diploma.
3. SG Nelson Mandela/SG Antoni Gaudí - ICT is de komende jaren de belangrijkste richting binnen het beroepsonderwijs van Nederland.
4. SG Gerrit Rietveld - Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de opleidingsplekken van onze leerlingen.
5. SG W.J. Bladergroen - Bedrijven, gemeenten en instellingen moeten Bladergroen-leerlingen kansen op maat bieden.

Datum: Woensdag 12 oktober 2016
Locatie: De aula van het Jan van Egmond Lyceum, Hoornselaan 10 te Purmerend
Tijdstip: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

Er is voldoende parkeergelegenheid aan de zijkant van het schoolgebouw. Het parkeerterrein is toegankelijk via de Burgemeester D. Kooimanweg.

INSCHRIJVING
Inschrijven kan tot 7 oktober. Op het inschrijfformulier kunt u uw eventuele voorkeur voor een thema aangeven. Vragen? Stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

INSCHRIJFFORMULIER

We kijken er naar uit u te verwelkomen!
Tot de 12e!

concept banner psg debat 2016

1.    Begroting 2016:
Het advies van de auditcommissie is positief.  De raad van toezicht keurt de begroting 2016 goed met de aantekening dat zij mbt het advies van de CMR wil weten of wat de status is van hun advies om te investeren in klassenverkleining. Het is niet duidelijk of sprake is van een positief of negatief advies. De CMR krijgt de nieuwste versie -die door de RvT is goedgekeurd- met de vraag om een toelichting rondom de kwalificatie van het advies.

2.    Nieuwe accountant:
De leden van de raad hebben met het advies van de auditcommissie mbt de nieuwe accountant reeds per mail ingestemd. Gevraagd wordt nog wie de opdracht tekent namens de raad: dit is de voorzitter van de raad. Dit wordt doorgegeven aan de nieuwe accountant (BDO).

3.    Werving en selectie nieuwe leden RvT:
- De selectiecommissie zal bestaan uit Martin Hofstede en Arno van Deuzen met Vivian Schönbach als reserve, daarnaast zal namens CPOW Jan Jobse benaderd worden.
- Het reglement W&S zal nader aangepast worden en wordt in de vergadering van 20 april vastgesteld.
- Het draaiboek wordt vastgesteld onder voorbehoud van akkoord CMR, voor zover dit de bindende voordracht CMR betreft.

4.    Vergoedingen leden RvT:
De raad van toezicht besluit om o.a. conform de richtlijnen van de VTOI haar vergoeding te verhogen met terugwerkende kracht vanaf september 2015: 5,5% van het jaarsalaris van de directeur bestuurder per lid en 8,25% voor de voorzitter van de raad.

Besluit
Na beantwoording van enkele vragen en de aanvulling van een paragraaf over de raad van toezicht wordt het Integraal Schooljaarverslag 2014-2015 en de publieksversie goedgekeurd.

Besluit
De notulen van de auditcommissie worden goedgekeurd.

Besluit
De raad besluit dat er twee accountants uitgenodigd zullen gaan worden voor het houden van een presentatie aan de auditcommissie. Daarna volgt een advies van de auditcommissie aan de raad ter besluitvorming.

Besluit
In juni 2016 zal er een zelfevaluatie gehouden worden volgens hetzelfde format als vorig jaar (online enquête). Deze enquête zal ruim daarvoor beschikbaar zijn.

Besluit
Ten aanzien van evaluatie toezichtkader wordt voorgesteld om in februari een dagdeel van 15:00-20:00 met eten te organiseren.

Besluit
Er komt een notitie over de normering volgens de VTOI richtlijnen. De raad heeft de wens geuit deze in beslotenheid te bespreken.

1. Voordracht nieuwe leden RvT:
De raad van toezicht heeft de voordracht van de nieuwe leden Kröner en Van Deuzen bekrachtigd.

2. Instellen auditcommissie. incl. aanbesteding accountant en remuneratiecommissie
Besluit:
- Auditcommissie: GJ Karhof en S. Kröner-Roos zullen plaatsnemen in de auditcommissie en o.a. belast zijn met de aanbesteding accountant
- De auditcommissie komt bijeen op 8 oktober over de wijze van en momenten waarop gerapporteerd zal worden. Dit komt terug in de vergadering RvT van 4-11 aanstaande.
- Remuneratiecommissie: M. Hofstede als voorzitter en K de Bondt als langstzittend lid vormen de remuneratiecommissie in welke rol zij jaarlijks als werkgever een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder zullen houden.

3. Zelfevaluatie:
Besluit: De zelfevaluatie wordt uitgesteld naar 24 juni 2016

4. Jaaragenda 2015/2016, incl. aanvangstijden
Op 22-6 kan niet iedereen. Verzetten blijkt ivm planning jaarrekening niet mogelijk. 22-6 blijft gehandhaafd.
Besluit: De vergadertijd wordt gehandhaafd op 17:00. Ook de vergaderdag blijft woensdag. Data: 24-02 wordt 17-02

Test
Op maandag 17 november 2015 organiseert de PSG een bijeenkomst waarin drie thema's, die van invloed zijn op de koers en de rol van het onderwijs, centraal staan. Onder leiding van Anouk Mulder van De Argumentenfabriek ontspint zich een speels, kort debat over vier stellingen.

Het debat vindt plaats van 19.30 tot 21.30 in het theater van het Da Vinci College, Johanna Naberstraat 218 in Purmerend. Debatleider is Anouk Mulder van De Argumentenfabriek. Zij leidt ons langs de vier stellingen die aan de orde komen. Elke school is vertegenwoordigd door een kleine delegatie bestaande uit medewerkers, ouders en leerlingen die deelnemen aan het debat.

We horen ook graag wat uw mening is!
Hebt u zich nog niet aangemeld? Dat kan, door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van 'debat'.

Tijdens het debat kan worden gestemd op de stellingen; neem uw mobieltje mee! We maken gebruik van het programma Socrative (www.socrative.com). Stemmen kan via de website maar ook via de app van Socrative die u vooraf op uw mobieltje kunt installeren.
******

Thema's en stellingen
Thema I: Het onderwijs aan onze kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen en hun maatschappelijke partners, ouders en het bedrijfsleven voorop.

Vroeger was een school een gebouw waar kinderen naartoe gingen om een diploma te halen. Docenten werden gezien als autoriteit en als je bij de rector moest komen was het goed mis. Ouders bemoeiden zich niet of nauwelijks met de school, laat staan dat ze iets vonden van het onderwijssysteem of de kwaliteit van het onderwijs.

Tegenwoordig is dat anders. De wereld is groter geworden. Mensen zijn mondiger en hebben een mening. Er is meer interactie tussen school, leerling, ouders en andere maatschappelijke partners. De leraar is niet meer de verheven autoriteit die hij of zij was.

De Purmerendse ScholenGroep is zich bewust van de centrale functie van onderwijs in de samenleving: er gaat niemand meer naar de kerk, maar iedereen gaat wel naar school. We willen die functie verder uitbouwen en ouders, ondernemers en overheid meer betrekken bij de school en het onderwijs.

 • Ouders omdat de school een belangrijke rol speelt in de opvoeding en vorming van hun kinderen.
 • Ondernemers omdat zij weten welke vaardigheden het bedrijfsleven nodig heeft, waar we als school op zouden moeten inspelen om zo de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren en de
 • Overheid omdat die een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld met betrekking tot regelgeving of, in het geval van de gemeente, bij huisvesting.

Onderwijs en ouders delen de verantwoordelijkheid voor een goede leerloopbaan van leerlingen. Ouderparticipatie staat bij alle scholen van de PSG voorop. Maar hoe ver moet die participatie gaan? Blijft die vrijblijvend of gaan we wederzijdse verplichtingen aan? Hoe gaan we dat vorm geven? Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat een hoge ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op leerprestaties ...

Stelling 1: Ouders moeten worden verplicht een cursus huiswerkbegeleiding te volgen
Adoptieschool: Da Vinci College.

De aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs moet beter. Om onze leerlingen succesvol voor te bereiden op een baan in de regio, moet het bedrijfsleven niet alleen in staat zijn om aan te geven wat nodig is, maar is een actieve inhoudelijke bijdrage van het bedrijfsleven onmisbaar.

Stelling 2: Bedrijven zijn (eind)verantwoordelijk voor de vakopleiding van onze jeugd
Adoptiescholen: W.J. Bladergroen/Gerrit Rietveld.


Thema II: Doelen van het onderwijs

De exameneisen bepalen grotendeels wat kinderen leren op school. Maar is dat wel voldoende? Hoe zit het dan met andere vaardigheden die nodig zijn in de huidige maatschappij? De Purmerendse ScholenGroep wil leerlingen opleiden tot kritische burgers die naast hun middelbare schooldiploma ook beschikken over de zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden:

 • flexibel en kritisch
 • goede taal- en rekenvaardigheid
 • goede beheersing van de Engelse taal
 • ICT-vaardig
 • sociaal en cultureel vaardig
 • communicatief sterk en gericht op samenwerken.

Goed burgerschap betekent actief deel uitmaken van deze open en democratische samenleving; weten wat er leeft, weten wat je rechten en plichten zijn, leven volgens bepaalde normen en waarden. Van het onderwijs wordt verwacht dat het leerlingen helpt de benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen. Doen we het nu goed (genoeg) of moet het beter?

Er wordt wel eens geroepen dat de banen waar we nu voor opleiden, straks niet meer bestaan. Hoe bereid je de leerlingen van nu voor op zo'n toekomst? Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig? En docenten?

Stelling 3: Naast 'harde skills' (als taal, rekenen, programmeren) moeten andere 21e-eeuwse vaardigheden (creativiteit, samenwerken, sociale weerbaarheid) onderdeel uitmaken van het onderwijs
Adoptiescholen: Nelson Mandela/Antoni Gaudi.


Thema III: De inrichting van het onderwijs

De inrichting van het onderwijs is nog altijd heel traditioneel: het wordt voornamelijk bepaald door exameneisen en een bijbehorend curriculum en de wijze waarop de docent daar invulling aan geeft. Ook het traditionele denken over het werken met vaste klassen en jaarlagen speelt een grote rol.

Is dat voldoende om onze leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij? Spelen we genoeg in op de individuele ambities en mogelijkheden van de leerling? Moet er meer op maat worden gewerkt? Is het onderwijssysteem daar flexibel genoeg voor? Kunnen we leerlingen voldoende motiveren?

Stelling 4: Maak leerlingen mede-eigenaar: leerlingen vullen zelf 20% in van hun leerloopbaan
Adoptieschool: Jan van Egmond Lyceum.

Op maandag 17 november a.s. presenteren onze scholen zich aan de gemeenteraad, het bedrijfsleven en andere externe belanghebbenden. Anders dan andere jaren, doen we dat niet met een praatje-plaatje maar op een wat speelsere manier: door middel van een debat over drie thema’s die het onderwijs in de 21e-eeuw raken en van invloed zijn op de strategische keuzes van de PSG.

Het debat vindt plaats van 19.30 tot 21.30 in het theater van het Da Vinci College. Debatleider is Anouk Mulder van De Argumentenfabriek. Zij leidt ons langs de vier stellingen die aan de orde komen. Elke school is vertegenwoordigd door een kleine delegatie bestaande uit medewerkers, ouders en leerlingen die deelnemen aan het debat.

{mosmap lat='52.519093'|lon='4.973456'|address='Spinnekop 1, 1444 GN Purmerend, Netherlands'|dir='1'|text=College voor Beroepsonderwijs
Spinnekop 1
1444 GN Purmerend''}

<< Terug
{mosmap lat='52.519015'|lon='4.971203'|address='Bergmolen 2, 1444 GP Purmerend, Netherlands'|dir='1'|text=SG Antoni Gaudí
Bergmolen 2
1444 GP Purmerend''}

<< Terug
{mosmap lat='52.517944'|lon='4.971439'|address='Flevostraat 247, 1442 PX Purmerend, Netherlands'|dir='1'|text=SG Nelson Mandela
Flevostraat 247
1442 PX Purmerend''}

<< Terug
{mosmap lat='52.512068'|lon='4.956118'|address='Johanna Naberstraat 218, 1442 BG Purmerend, Netherlands'|dir='1'|text=Da Vinci College
Johanna Naberstraat 218
1442 BG Purmerend''}

<< Terug
{mosmap lat='52.512134'|lon='4.956268'|address='Hoornselaan 10, 1442 AX Purmerend, Netherlands'|dir='1'|text=Jan van Egmond Lyceum
Hoornselaan 10
1442 AX Purmerend''}

<< Terug

{mosmap lat='52.519694'|lon='4.980923'|address='Flevostraat 257, 1442 PX Purmerend, Netherlands'|dir='1'|text=Purmerendse scholengroep Centraal Bureau
Flevostraat 257
1442 PX Purmerend''}

<< Terug

Aanhef*
Naam*
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
E-mailadres*
Opmerkingen/vragen
Type de code over:<< Terug

Ja, ik meld me aan voor het PSG scholendebat 2016:

 

[No form id or name provided!]

<< Terug

Eigenlijk is de vraag 'Waarom kiezen voor de PSG?' voor de leerling niet de meest voor de hand liggende vraag. Een leerling kiest voor een school, niet voor een groep scholen. Zijn school. Haar school. En daarmee kunnen we gelijk toch een eerste antwoord op deze vraag geven: om onze scholen. Wat onze scholen zijn, kunnen we voor een deel op deze website laten zien. Elke school heeft een eigen site die via het menu aan de rechterkant kan worden bereikt.
Sinds 1 juni 2012 is de Telecomwet gewijzigd. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en klantonvriendelijk kan overkomen. Onze excuses daarvoor.

Bij het gebruik van deze website worden kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen. U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu van uw browser.

In de Purmerendse ScholenGroep (PSG) werken zes scholen samen. Zij verzorgen een breed aanbod in opleidingen en leerwegen in het voortgezet onderwijs voor de regio Waterland. Onze scholen bieden naar grondslag openbaar of bijzonder onderwijs en hanteren elk een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen de mogelijkheid tot kiezen en geeft onze scholen de mogelijkheid om leerlingen maatwerk aan te bieden.

De PSG bestaat uit het Jan van Egmond Lyceum (havo, atheneum (vwo), gymnasium), het Da Vinci College (havo, atheneum (vwo), tweetalig onderwijs), SG Nelson Mandela (mavo, mavo/havo-onderbouw en gemengde leerweg), SG Antoni Gaudí (mavo, mavo/havo-onderbouw en gemengde leerweg), SG Gerrit Rietveld (beroepsgericht vmbo, basis, kader en gemengde leerweg) en SG W.J. Bladergroen (praktijkonderwijs, vmbo-lwoo, internationale schakelklas).

Altijd een school die bij je past!
Eigenlijk is de vraag 'Waarom kiezen voor de PSG?' voor een leerling niet de meest voor de hand liggende vraag. Een leerling kiest voor een school, niet voor een groep scholen. En daarmee kunnen we gelijk toch een eerste antwoord op deze vraag geven: om onze scholen. Wat onze scholen zijn, kunnen we voor een deel op deze website laten zien. Elke school heeft een eigen site die via de banners aan de linkerkant kan worden bereikt.

Onze scholen maken we samen
Maar een school is meer dan een website. Kom daarom ook langs op onze scholen, praat met leraren en leerlingen. Zij maken onze scholen. Zij kunnen het beste vertellen waar hun school voor staat. Een school bestaat dankzij de mensen die er leren en werken. Mensen die het samen mogelijk maken dat de leerling zich thuis kan voelen in een kleinschalige, veilige omgeving. Mensen die er voor zorgen dat er inspirerend onderwijs wordt gegeven en dat het een sfeervolle school is waar je op je gemak bent.

Natuurlijk is niet alles, altijd perfect. Dat is onmogelijk. Maar toch willen we dat wel graag. En daarom luisteren we naar onze leerlingen, naar hun ouders, onze medewerkers en naar de samenleving. Samen maken wij de school. En daarom kunnen we een tweede antwoord op de vraag 'Waarom kiezen voor de PSG?' geven: je kiest voor de PSG om de mensen die onze scholen mogelijk maken.

Onderwijs op maat
Hoeveel antwoorden zijn er mogelijk? Misschien wel evenveel als er mensen zijn. Toch nog een derde, en laatste, poging om nog een antwoord op de vraag 'Waarom kiezen voor de PSG?' te geven:

We luisteren omdat we het steeds beter willen doen. Dat hoort bij het leveren van maatwerk. Want maatwerk is wat de PSG wil. Onderwijs op maat. Onderwijs dat zoekt naar het talent in leerlingen. Onderwijs dat het mogelijk maakt dat een leerling talent(-en) in zichzelf vindt en ontwikkelt. Onderwijsconcepten die aansluiten bij de manier waarop de leerling het beste leert. Onderwijs dat aansluit bij de levensovertuiging. Onderwijs dichtbij. We geloven in wat we doen. Daarom kunnen we ook met overtuiging zeggen:

Purmerendse ScholenGroep - Altijd een school die bij je past!

Disclaimer

U bent nu ingelogd.

U bent nu uitgelogd.

Dank u wel voor het invullen van het e-mailformulier.
Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u op nemen.

Oeps! De door u gezochte pagina bestaat niet (meer). U kunt deze pagina mogelijk niet bezoeken door:

 1. een verouderde favoriet
 2. een zoekmachine met een verouderde vermelding voor deze website
 3. een verkeerd ingetypt adres
 4. u heeft geen toegang tot deze pagina
 5. De gevraagde bron is niet gevonden.
 6. Er is een fout opgetreden bij het verwerken van uw verzoek.
Klik hier om naar de home pagina te gaan.


{mosmap lat='52.519694'|lon='4.980923'|address='Flevostraat 257, 1442 PX Purmerend, Netherlands'|dir='1'|text=SG W.J. Bladergroen
Flevostraat 257
1442 PX Purmerend''}

Terug >>

De Purmerendse ScholenGroep bestaat uit meerdere scholen en een Centraal Bureau. U kunt ons bereiken op de onderstaande adressen of via ons emailformulier.

Purmerendse ScholenGroep

542046 2011Bladergroensite
   
Jan van Egmond Lyceum
Hoornselaan 10
1442 AX Purmerend  

Postbus 244
1440 AE Purmerend

telefoon: 0299 - 421274
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor een routebeschrijving
Da Vinci College
Johanna Naberstraat 218
1442 BG Purmerend

Postbus 270
1440 AG Purmerend

telefoon: 0299 - 431711
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor een routebeschrijving
   
SG Nelson Mandela
Flevostraat 247
1442 PX Purmerend

Postbus 62
1440 AB Purmerend  

telefoon: 0299 - 413942
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor een routebeschrijving
SG Antoni Gaudí
Bergmolen 2
1444 GP Purmerend

Postbus 62
1440 AB Purmerend

telefoon: 0299 - 413327
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor een routebeschrijving 
   
SG W.J. Bladergroen
Flevostraat 257
1442 PX Purmerend

Postbus 890
1440 AW Purmerend

telefoon: 0299 - 314920
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor een routebeschrijving
SG Gerrit Rietveld
Spinnekop 1
1444 GN Purmerend

Postbus 62
1440 AB Purmerend

telefoon: 0299 - 435579 
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor een routebeschrijving

Purmerendse ScholenGroep

Centraal Bureau
Flevostraat 257, 1442 PX

Postbus 659
1440 AR Purmerend

telefoon: 0299 - 413366
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor een routebeschrijving
 
De Purmerendse ScholenGroep (PSG) is een stichting waarbinnen zes scholen samenwerken. Samen verzorgen zij een breed aanbod van voortgezet onderwijs voor de regio Waterland en omliggende gemeenten.

De PSG bestaat uit het Jan van Egmond Lyceum (havo, vwo, gymnasium), het Da Vinci College (havo, vwo, tweetalig vwo), SG Nelson Mandela (mavo, mavo/havo), SG Antoni Gaudí (mavo, mavo/havo), SG Gerrit Rietveld (beroepsgericht vmbo, basis en kader) en SG W.J. Bladergroen (praktijkonderwijs, vmbo-lwoo, internationale schakelklas).