vmbo (basis/kader/gemengde/theoretische leerweg), havo, vwo (atheneum/gymnasium), praktijkonderwijs, internationale schakelklas

vacaturebanner mei13 300

De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Materiaal huisstijl

Kies een PSG-school

1. Huisvestingsbegroting en meerjarenonderhoudsplan
De raad van toezicht keurt de huisvestingsbegroting en het MJOP goed. Ten aanzien van de huisvestingsbegroting wordt opgemerkt dat dit een ontwikkeldocument is met scenario’s. Er is sprake van goedkeuring omdat het een specificatie van de begroting betreft en derhalve moet passen binnen de systematiek van de begroting.

2. Concept begroting 2017
De leden van de raad van toezicht hebben kennis genomen van de concept begroting 2017 en zien met belangstelling de definitieve begroting tegemoet. Deze begroting zal in februari met de auditcommissie besproken worden met medeneming van de gemaakte opmerkingen. Tevens zal de begroting aan de CMR aangeboden worden. In de vergadering van de raad van toezicht op 15 februari zal de RvT de begroting vervolgens kunnen goedkeuren.

3. Benoeming vicevoorzitter
De heer Van Deuzen wordt unaniem gekozen tot vicevoorzitter van de raad van toezicht.

4. Herbenoeming lid en voorzitter
De heer Hofstede wordt unaniem herbenoemd als lid en tevens voorzitter van de raad van toezicht met ingang van 1 september 2017.

5. Benoeming lid remuneratiecommissie
Tot lid van de remuneratiecommissie wordt benoemd: Arno van Deuzen.

6. Notulen 23 november 2016
De notulen en de besluitenlijst van 23 november 2016 worden onder verbetering van de tenaamstelling van het museum vastgesteld.

1. De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de notitie en de notulen van de audit commissie. In de komende vergadering worden de meerjarenonderhoudsbegroting en de halfjaarcijfers onder de loep genomen.

2. Het integraal jaarverslag is voorbesproken en zal de volgende vergadering als eindversie aangeboden worden aan de leden RvT, inclusief de publieksversie.

3. De notulen van de vergadering van 23 september worden ongewijzigd vastgesteld

4. De leden en RvT hebben op donderdag 2 februari een bijeenkomst met de schooldirecteuren.

5. De volgende vergadering is op woensdag 21 december 2016

1.Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2015 na goedkeurende accountantsverklaring
Besluit:
De leden van de raad van toezicht hebben kennis genomen van de problemen rondom het leveren van de goedkeurende accountantsverklaring bij Pwc en hebben kennis genomen van de toezegging van Pwc dat er een goedkeurende accountantsverklaring komt.
De raad van toezicht keurt de jaarrekening 2015 goed onder voorbehoud van  goedkeurende accountantsverklaring.

2. Remuneratie
Medegedeeld wordt dat het gesprek met de directeur-bestuurder heeft plaatsgevonden en dat de zaken die besproken zijn al eerder met de RvT zijn afgestemd, verder is het tijdelijke contract omgezet in een vast contract conform Cao Vo met bijbehorend salaris. De datum van pensionering is vastgesteld op 1 augustus 2019.

3. Notulen  20 april 2016
Deze zijn tekstueel per mail al goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen zijn er geen vragen meer. De notulen worden goedgekeurd.


Volgende vergadering 21 september 2016

1.    Het draaiboek voor de werving en selectie twee nieuwe leden RvT wordt ongewijzigd vastgesteld en de advertentietekst wordt goedgekeurd.

2.    Op voorwaarde dat de CMR ook daadwerkelijk instemt, keurt de raad het bestuursformatieplan 2016 goed. Het tekort wordt geaccepteerd op voorwaarde dat de overschrijding elders wordt goedgemaakt.

3.    De besluitenlijsten worden vastgesteld en op de website beschikbaar gesteld

4.    De notulen van 17 februari worden ongewijzigd vastgesteld.

5.    Aan de concept jaaragenda worden toegevoegd: Koppeling Strategisch Beleidsplan aan Meerjarenbestuursformatieplan

Verzoeken om vrijstelling van geregeld schoolbezoek moeten worden goedgekeurd door de leerplichtambtenaar. Dit geldt ook voor vakanties buiten de schoolvakanties om. De staatssecretaris van Onderwijs heeft bepaald dat de schoolleiding niet langer toestemming mag verlenen voor korte vakanties buiten de officiële vakantieperiodes om. Hij heeft de scholen op dit punt scherpere richtlijnen gegeven. Goedkeuring mag alleen worden verleend indien door de werkgever van een van beide ouders of verzorgers een verklaring wordt overlegd. Daaruit moet blijken dat het onmogelijk is binnen de normale schoolvakanties verlof op te nemen. Kortdurend verlof (niet langer dan één dag) dient te worden aangevraagd bij de teamleider. Voor verlof voor langer dan een dag dient u zich tot de schooldirecteur te wenden. Een aanvraag voor extra vakantieverlof moet minimaal 8 weken van tevoren bij de schoolleiding worden ingediend en worden aangevraagd op speciale formulieren. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of de loge.

Indien de deelschoolleider of de schoolleiding geen goedkeuring verleent voor het aangevraagde verlof, deelt hij u dit schriftelijk mee, met opgave van de reden van afwijzing. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken bij de directeur-bestuurder van de PSG.

Extra verlof kan worden verleend:

a. In verband met een religieuze verplichting
Voor het vervullen van plichten die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging kan maximaal één dag per verplichting verlof worden
verleend. De aanvraag dient minimaal twee dagen van tevoren bij de schoolleiding te worden ingediend.

b. Bij wijze van uitzondering voor ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar
Als een kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. Er dient een werkgeversverklaring overlegd te worden waaruit dat blijkt. Tevens dient de verlofperiode van de betreffende ouder vermeld te worden. Voor een extra vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag geen toestemming worden verleend.

Verder mag het vakantieverlof, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
• niet meer dan één maal per schooljaar
• niet meer dan 10 dagen per schooljaar (2 lesweken)
• niet in de eerste en laatste 2 lesweken van het schooljaar.

Een aanvraag voor extra vakantieverlof moet minimaal 8 weken tevoren bij de schoolleiding worden ingediend.

c. Gewichtige omstandigheden – 10 dagen per schooljaar of minder
Hieronder vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek hiervoor moet vooraf of uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding worden ingediend.

Er moet hierbij gedacht worden aan:
• Het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dat niet buiten de lesuren kan.
• Verhuizing (1 dag).
• Huwelijk van familieleden (1 dag binnen de woonplaats, 2 dagen erbuiten)
• Ernstige ziekte van familieleden.
• Bevalling van de moeder/verzorgster.
• Overlijden van ouders (4 dagen), van grootouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms, tantes, neven/nichten (1 dag).
• Jubileum van familieleden (1 dag).
• Andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

De volgende situaties zijn geen “gewichtige omstandigheden”:
• Familiebezoek in het buitenland.
• Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
• Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
• Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
• Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers-)drukte.
• Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

d. Gewichtige omstandigheden – meer dan 10 dagen per schooljaar
Hierover beslist de leerplichtambtenaar. Een verzoek dient minimaal zes weken van tevoren via de schoolleiding aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend als de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden. Hierover beslist de leerplichtambtenaar.

Voor het vmbo geldt bovendien dat voor vakantieverlof tijdens de stageweken, de PTA-momenten in het 3e en 4e leerjaar en de examens door de schoolleiding geen goedkeuring wordt verleend. Voor examenkandidaten geldt bovendien dat er buiten de periodes van PTA-toetsmomenten en examens slechts bij hoge uitzondering en om zeer dringende redenen goedkeuring zal worden gegeven voor extra verlof.
Islamitische leerlingen mogen de school één dag verzuimen i.v.m. het Slachtfeest en/of Suikerfeest. Zij moeten een eventuele vrije dag tijdig schriftelijk aanvragen bij de deelschoolleider/teamleider. Een formulier is bij de administratie of de loge verkrijgbaar.

Ziekte
Hoe te handelen bij ziekmelding staat elders in dit jaarboekje. Wanneer een leerling door ziekte een langere periode niet of moeilijk onderwijs kan volgen, wordt door de school naar mogelijkheden voor extra ondersteuning gezocht.