Voor vmbo, havo, vwo, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Over PSG

De PSG een school met klasse(n)!

In de Purmerendse ScholenGroep (PSG) werken zes scholen samen. Zij verzorgen een breed aanbod in opleidingen en leerwegen in het voortgezet onderwijs voor de regio Waterland. Onze scholen bieden naar grondslag openbaar of bijzonder onderwijs en hanteren elk een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen de mogelijkheid tot kiezen en geeft onze scholen de mogelijkheid om leerlingen maatwerk aan te bieden.

Ons onderwijs 

De Purmerendse ScholenGroep is een ‘brede’ scholengroep in de regio Waterland. Alle soorten onderwijs worden aangeboden: gymnasium, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), hoger algemeen vormend onderwijs (havo), alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs.

Van advies naar middelbare school
Afhankelijk van het advies wordt er een passende school gekozen. Op deze pagina vindt u een handig overzicht van de onderwijsvormen op de zes scholen van de Purmerendse ScholenGroep. Ook kunt u de scholen gemakkelijk vergelijken. 

Passend onderwijs
Passend onderwijs gaat niet uit van eventuele beperkingen maar van de mogelijkheden van kinderen. Met passend onderwijs willen we zoveel mogelijk kinderen onderwijs laten volgen op een gewone school in hun buurt. Lees meer

Onze missie

Onze missie is vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Dit in een veilige, stimulerende leeromgeving, aan een zo breed mogelijke groep leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het onderwijs richt zich op vervolgonderwijs of een volwaardige plek in en deelname aan de toekomstige samenleving.

Ieder mens en elke organisatie wil groeien en zich ontwikkelen. Ieder wil het beste uit zichzelf halen en zich voorbereiden op de toekomst. Wij werken in zes scholen met eigentijds onderwijs aan het behalen van een diploma waarbij zowel het stimuleren van excellentie als het wegwerken van eventuele leerachterstanden tot onze pedagogische taak behoort. Met ons onderwijs bereiden wij leerlingen voor op die nabije toekomst. Ons onderwijs leert hen samen nadenken over, het samen ontwerpen van en het zelf bouwen aan die toekomst.

Onze visie op Onderwijs

De Purmerendse ScholenGroep bestaat uit zes scholen voor voortgezet onderwijs die op verschillende grondslag, zowel openbaar als bijzonder, een veelzijdig aanbod in opleidingen en leerwegen aanbieden met een uiteenlopende pedagogisch-didactische aanpak. Deze diversiteit geeft ouders en leerlingen een keuze en geeft onze scholen de mogelijkheid tot maatwerk in het onderwijs.

Goed onderwijs komt tegemoet aan de basisbehoeften van de leerling: veiligheid, uitdaging om te leren en waardering. Het bereidt voor op vervolgonderwijs of maatschappij, maar stimuleert ook de persoonlijke groei en creatieve ontwikkeling in de breedste zin van het woord. We hebben de kennis en kunde in huis om elke leerling een opleiding te bieden die bij hem past. We zijn professionals die inspireren en motiveren maar onze docenten bieden ook duidelijkheid en structuur in school.

De leerling wordt uitgedaagd lef te tonen in ambities en aanpak, maar leert ook om te gaan met tegenslag en teleurstelling. De leerling staat centraal. Het onderwijs kenmerkt zich door maatwerk dat rekening houdt met verschillen in de individuele behoeften. Dat vraagt van ons onderwijs meer persoonlijke leerroutes met flexibiliteit in tijd, tempo en inhoud.

Onze visie op Organisatie

Goed onderwijs is gebouwd op partnerschap: de samenwerking tussen school, thuis en de maatschappelijke omgeving. Deze samenwerking vraagt een veilig en eigentijds leerklimaat. De Purmerendse ScholenGroep is daarin een lerende organisatie die is verankerd in de regionale samenleving.

We bestaan dankzij de mensen die er leren, werken en helpen. We geven ruimte en schenken vertrouwen aan leerlingen en medewerkers, maar stellen ook kaders en vragen om verantwoording. We luisteren naar onze leerlingen, medewerkers, ouders en maatschappelijke partners opdat we ons voortdurend blijven verbeteren. We stellen eisen aan onszelf en aan onze omgeving.

Onze leerlingen voelen zich welkom, gekend, erkend en herkend op school. Ons onderwijs voldoet ruim aan de normen van de Inspectie en biedt een toekomstperspectief. Onderwijs dat zoekt naar het talent in elk kind en aansluit bij de manier waarop een leerling het beste leert.

Lees hier meer over onze organisatie.