Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Plannen voor huisvesting en onderwijs

24
januari
2020

Deze week schonken de media volop aandacht aan het onderwijspact. In het onderwijspact doen 14 landelijke onderwijsorganisaties de aanbeveling om definitief schooladvies pas in het derde jaar van de middelbare school te geven voor het vmbo, havo of vwo. Binnen de Purmerendse ScholenGroep denken we al enige tijd na over waar onze leerlingen het meeste bij gebaat zijn. In dit bericht informeren we u daarover.

Plannen voor huisvesting en onderwijs

Nadelen vroeg schooladvies
De nadelen van het bepalen van het niveau van leerlingen in groep 8 ervaren wij dagelijks. Sommige leerlingen zijn nu eenmaal laatbloeiers, anderen moeten echt wennen in hun eerste jaren op het voortgezet onderwijs waardoor hun talenten minder makkelijk uit de verf komen. Daarom is het voor die groep leerlingen beter om het definitieve schooladvies naar een later moment te verschuiven.

Maatwerk
Wij denken dat onze leerlingen het meest gebaat zijn bij maatwerk. Dit hebben we ook vastgelegd in ons Strategisch Beleidsplan. U vindt dat hier. Maatwerk biedt kansen en maakt het bijvoorbeeld mogelijk om per vak te kijken welk niveau een leerling aan kan. Nu zijn de verschillende niveaus binnen de PSG ondergebracht op verschillende scholen, waardoor maatwerk niet gemakkelijk te realiseren is.

Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om de krachten te bundelen en scholengemeenschappen te maken waarin mavo, havo en vwo samenkomen. Op die scholengemeenschappen maken we dan ook meerjarige dakpanklassen (brugklassen op gemengd niveau), waarmee de keuze voor het niveau wordt uitgesteld naar het 2e of zelfs 3e jaar.

Schoolgebouw delen
Het afgelopen jaar hebben we de eigenheid van onze scholen duidelijk in kaart gebracht: waar staan de scholen voor? Op basis van de uitkomsten daarvan lijkt het logisch om SG Nelson Mandela en het Jan van Egmond Lyceum te verbinden. Ook SG Antoni Gaudi en het Da Vinci College hebben veel overeenkomsten en staan voor dezelfde waarden. Ons ideaal zou zijn om SG Nelson Mandela en het Jan van Egmond Lyceum in hetzelfde gebouw onder te brengen. Ook SG Antoni Gaudi en het Da Vinci College zouden we graag in één gebouw zien. Hierover zijn we met de gemeente in gesprek.

Wij zijn ervan overtuigd dat we op deze manier onze leerlingen meer kansen kunnen geven door beter maatwerk te bieden en de kansengelijkheid zullen vergroten.

Zoals gezegd, zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken. Zodra dat tot concrete ontwikkelingen leidt, zullen we u verder informeren. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Hieronder vindt u een toelichting op een aantal onderwerpen.

 

Antwoorden op vragen over de ontwikkelingen op onderwijs en huisvesting van de Purmerendse ScholenGroep

 

  1. Waarom moet het anders?

De PSG zet zich actief in tegen kansenongelijkheid. Wij vinden dat elke leerling het verdient om het allerbeste onderwijs te krijgen waarmee hij of zij talenten optimaal ontwikkelt. Maatwerk en het uitstellen van de definitieve schoolkeuze voor vmbo, havo of vwo zijn daarbij belangrijke instrumenten. We zijn al bezig deze ontwikkelingen door te voeren, maar we lopen tegen bepaalde grenzen aan. Het is daarom nodig ons onderwijs anders te organiseren en de krachten te bundelen. We denken dit te kunnen realiseren door scholen te maken waar je mavo, havo en vwo kunt volgen.

 

  1. Wat zijn de plannen van de PSG met betrekking tot de huisvesting van de scholen in de komende jaren?

Het huidige gebouw van het Da Vinci College voldoet niet meer aan de eisen van 21ste eeuws onderwijs. Daarom is de PSG in overleg met de gemeente om voor het Da Vinci College een nieuw gebouw tussen de Flevostraat en de Bergmolen te realiseren.

In verband met ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs (onder andere het uitstellen van niveaukeuze) en onze eigen ambities, worden bij die nieuwbouwplannen ook de ideeën rondom samenwerking tussen SG Antoni Gaudi en het Da Vinci College betrokken. Hoe deze samenwerking vorm gegeven wordt, weten we nog niet precies.

In het verlengde daarvan zullen SG Nelson Mandela en het Jan van Egmond Lyceum gaan samenwerken en komen gezamenlijk in het pand van het Jan van Egmond Lyceum.

 

  1. Wat is het tijdpad waarin dit plaats gaat vinden?

Op dit moment zijn de mavoscholen in gesprek met de havo/vwo-scholen over de samenwerking. Het ligt in de bedoeling dat SG Nelson Mandela in augustus 2021 verhuist naar het gebouw van het Jan van Egmond Lyceum.

Over de nieuwbouw van het Da Vinci College en SG Antoni Gaudi zijn we met de gemeente in gesprek. Over de termijn waarop dit is gerealiseerd kunnen we op dit moment nog niets zeggen.

 

  1. Wat gebeurt er met de eigenheid en identiteit van de scholen?

We kiezen ervoor scholen die goed bij elkaar passen met elkaar te verbinden. Zo zijn het Da Vinci College en SG Antoni Gaudi interconfessionele scholen en het Jan van Egmond Lyceum en SG Nelson Mandela zijn openbaar. Ook qua onderwijsvisie zijn er veel overeenkomsten.

De scholen hebben alle vier een eigen identiteit. Het Da Vinci college profileert zich als de duurzame, TTO school. Het Jan van Egmond Lyceum als de talentschool met een Gymnasium. Ook de twee mavo’s hebben hun eigen identiteit. SG Antoni Gaudi met het onderwijsconcept Gaudileren het SG Nelson Mandela is een Daltonschool met veel aandacht voor ICT.

Binnen de samenwerking blijft zeker ruimte voor de eigenheid van de verschillende scholen.

 

  1. Wat betekent dit voor mijn kind?

Voorlopig niets. In het schooljaar 2020-2021 merkt uw kind niets van de huisvestingsplannen. Het onderwijs gaat gewoon door.

In augustus 2021 verhuist SG Nelson Mandela naar het Jan van Egmond Lyceum en krijgt daar een eigen vleugel, zodat het onderwijs op dezelfde wijze doorgaat. Ze komen in een moderner pand terecht.

SG Antoni Gaudi blijft voorlopig in hetzelfde gebouw en zal pas verhuizen als de nieuwe school klaar is.

Doordat scholen in één gebouw samenwerken, biedt dit meer kansen voor leerlingen. Het wordt mogelijk om per vak te kijken welk niveau een leerling aan kan.

 

  1. Waarom wil de PSG dit?

In het Strategisch Beleidsplan (klik hier) van de PSG staat dat we optimale kansen willen bieden aan leerlingen. We spreken zelfs van barrière vrij onderwijs! Leerlingen kunnen op verschillende niveaus examen doen. Een havo leerling kan een vak op vwo niveau afsluiten en een mavo leerling misschien wel een vak op vwo niveau. Dat is gemakkelijker als alle leerroutes in één gebouw zijn ondergebracht. Het biedt uitgebreide mogelijkheden om maatwerk te verzorgen. In de mavo-havo-vwo scholen gaan we met meerjarige dakpanklassen werken (meerderjarige brugklassen op verschillende niveaus).

Omdat het voor een aantal leerlingen op de basisschool overduidelijk is welk niveau bij ze past, zullen we ook de homogene brugklassen (bijvoorbeeld alleen havo) blijven aanbieden.

 

  1. Wanneer krijg ik meer duidelijkheid?

Op dit moment zijn de scholen in overleg over alle aspecten van de samenwerking. Daarna volgt er nog een medezeggenschapstraject. Bij elk besluit of nieuw feit zullen wij ouders, leerlingen en medewerkers informeren.