Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Medezeggenschap

De structuur van de medezeggenschap volgt de inrichting van de organisatie. Er is een (centrale) medezeggenschapsraad op PSG niveau en er zijn deelraden per school. Voorts vindt er op campusniveau overleg plaats. De inrichting van de medezeggenschap is vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut.

In de medezeggenschapsraden hebben leden gekozen uit en door het personeel, de ouders en leerlingen zitting. De medezeggenschapsraad heeft met betrekking tot een groot aantal zaken instemmings- danwel adviesrecht. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) het medezeggenschapsreglement, de CAO-VO en de Arbowet. Naast medezeggenschap van medewerkers, hecht de PSG groot belang aan de actieve participatie van leerlingen en ouders.

De medezeggenschapsraad kan per e-mail worden bereikt: psgmedezeggenschapsraad@psg.nl