Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Raad van Toezicht

De Purmerendse ScholenGroep heeft een raad van toezicht. De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten van de PSG. De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling, is de werkgever van de bestuurder en is tevens haar klankbord.

Samenstelling
De raad van toezicht van de Purmerendse ScholenGroep bestaat m.i.v. 1 september 2023 uit:

  • Dhr. N.H.W. Bonenkamp
  • Dhr. B. Buskoop
  • Mw. M.P.M. Harlaar
  • Mw. N.C. Ploeger
  • Dhr. E.A.M. Karregat


Emile Karregat

RvT profiel
Bewaken en borgen van belangen van het bedrijfsleven

Rol binnen RvT
Lid RvT en voorzitter audit commissie


Nicole Ploeger


RvT profiel
Bewaken en borgen beginselen openbaar onderwijs

Rol binnen RvT
Lid RvT en lid onderwijscommissie


Mijn naam is Nicole Ploeger en sinds september 2023 ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Purmerendse Scholengroep.  

Ik ben werkzaam bij NCOD, een organisatie die gedreven is om Nederland elke dag een stukje mooier te maken door te werken aan publieke dienstverlenging en een slimmere overheid. Mijn ervaring ligt als adviseur en interim manager bij het ondersteunen van organisaties bij het aanpakken van complexe uitdagingen en het bereiken van hun doelstellingen. Binnen NCOD ben ik tevens verantwoordelijk voor de aansturing van het team Ruimtelijke Ontwikkelingen. Verder probeer ik mijn kennis over te dragen als docent bij onder andere de Bestuursacademie. 

Ik voel mij erg verbonden met de missie van PSG om kwalitatief goed onderwijs van een bovengemiddeld niveau aan te bieden. Zo worden leerlingen adequaat voorbereid op de toekomst. Dit komt niet alleen de professionals van morgen ten goede, maar legt ook een belangrijk fundament voor de toekomst van onze maatschappij. Wat mijn band met de PSG bijzonder maakt, is dat ik zelf als leerling op het Jan van Egmond heb gezeten. 

Als lid van de Raad van Toezicht vind ik het belangrijk dat alle leerlingen de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken en dat de PSG een fijne organisatie is om voor te werken. Nieuwsgierig doorvragen, benaderbaar zijn, gevoel voor verhoudingen en de verbinding zoeken, zijn daarbij voor mij de leidraad. 


Niels Bonenkamp

RvT profiel
Bewaken en borgen van de beginselen van openbaar onderwijs

Rol binnen RvT
Voorzitter RvT, lid remuneratiecommissie en lid auditcommissie


In het dagelijks leven combineer ik een baan als docent en afstudeerbegeleider in het hoger onderwijs met (politiek) bestuurlijke functies. Ik ben al tien jaar verbonden aan de Academy for Games, Media, Artificial Intelligence & Data Science van Breda University of applied sciences (voorheen NHTV), waar ik studenten Creative Business iets over management en ondernemerschap probeer bij te brengen. Daarnaast ben ik politiek-bestuurlijk actief in de regio Zaanstreek-Waterland. Ik was vier jaar lang wethouder sociaal domein en onderwijs in de gemeente Oostzaan en ben gemeenteraadslid in Landsmeer. Daarnaast ben ik toezichthouder in het primair onderwijs bij een schoolbestuur in de regio West-Friesland.

Als toezichthouder hecht ik aan de klankbordfunctie van een raad van toezicht. Het is belangrijk om voortdurend een scherp inhoudelijk debat met het College van Bestuur aan te gaan. Altijd vanuit een positief kritische houding en met respect voor ieders rol. Ook vind ik het belangrijk om concreet invulling te geven aan mijn rol als ambassadeur van de Purmerendse Scholengroep (PSG). Niet op de voorgrond, maar wel zichtbaar en vooral ook benaderbaar. Op die manier creëer je als toezichthouder meerwaarde.

Binnen de PSG maak ik me sterk voor het behoud van het brede aanbod aan opleidingen en leerwegen. Het is bijzonder dat een stichting al het voortgezet onderwijs binnen de gemeente Purmerend onder een dak verzamelt. Dat verbindt de PSG op een unieke manier aan de stad en dat verplicht. En van die positie moet je je als schoolbestuur en toezichthouder bewust zijn.

Daarnaast zet ik me in voor een gezonde en toekomstbestendige onderwijsorganisatie. Gezond op financieel gebied, maar ook letterlijk gezond om in én voor te werken. Want iedere dag opnieuw gaan ruim 4.000 leerlingen naar onze scholen en daar doen we het uiteindelijk voor.

Bram Buskoop

RvT profiel
Bewaken en borgen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel

Rol binnen RvT
Lid RvT en voorzitter remuneratiecommissie


In het dagelijks leven ben ik beleidsadviseur bij de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Vanuit deze functie ondersteun ik bestuurders, directeuren en medezeggenschapsraden bij organisatorische vraagstukken in het onderwijs. Verder werk ik als medezeggenschapsspecialist bij MR Academie, waar ik onder meer e-learning cursussen ontwikkel voor medezeggenschapsraden. Zelf heb ik lang in de medezeggenschap gezeten tijdens mijn studies in het hoger onderwijs. Ook ben ik gemeenteraadslid geweest in Purmerend.
Waar ik in mijn dagelijkse werk vaak kortstondig bij onderwijsorganisaties betrokken ben, vind ik het mooi dat ik mij als RvT-lid goed kan verdiepen in één organisatie. Vanuit mijn achtergrond kijk ik met extra interesse naar de wijze waarop ouders, personeelsleden en leerlingen (al dan niet in medezeggenschapsverband) bij belangrijke keuzes worden betrokken. Een goede betrokkenheid van de gemeenschap kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

Marlies Harlaar


RvT profiel
Bewaken en borgen van de interconfessionele identiteit

Rol binnen RvT
Lid RvT en voorzitter onderwijscommissie


In het dagelijks leven ben ik Manager Onderwijs bij Inholland, domein Techniek, Ontwerpen & Informatica (TOI, tevens lid van het directieteam TOI. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het onderwijs van alle technische opleidingen binnen Inholland en geef ik leiding aan de teamleiders en een aantal projectleiders.

Ik heb ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, ben daarnaast werkzaam geweest in het HBO, MBO en het commercieel onderwijs en heb veel kennis van en ervaring met marketing, management, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als toezichthouder zet ik mij in voor hoogwaardig onderwijs voor elk kind in een veilige leeromgeving en het realiseren van een eigen plek voor elke leerling in een toekomstige samenleving, met een optimale inzet van menskracht en middelen. Daarnaast behartig ik het organisatiebelang met oog voor de belangen van het interconfessioneel onderwijs.


Reglement raad van toezicht
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de St. Purmerendse ScholenGroep en in het reglement raad van toezicht.

Besluitenlijst
Bekijk hier de besluitenlijst van de RvT.

Profielschets raad van toezicht
De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad van toezicht nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voordoet stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in.

Zittingstermijn
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is één keer herbenoembaar. Bij herbenoeming houdt de raad van toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielschets.

Documenten

Informatie over de bezoldiging en nevenfuncties van de RvT en bestuurder is opgenomen in het jaarverslag van de PSG en vind u hier.

Contact
U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via het e-mailadres raadvantoezicht@psg.nl.

Let wel, de raad van toezicht houdt uitsluitend toezicht op het algemeen gevoerde beleid en zal zich derhalve niet buigen over individuele zaken.