Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Raad van Toezicht

De Purmerendse ScholenGroep heeft een raad van toezicht. De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten van de PSG. De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling, is de werkgever van de directeur-bestuurder en is tevens zijn klankbord.

Samenstelling
De raad van toezicht van de Purmerendse ScholenGroep bestaat miv 1 september 2019 uit:

  • Dhr. M.J.P. Hofstede, voorzitter
  • Dhr. A. van Deuzen, vice-voorzitter
  • Mw. V.B. Schönbach, lid van de auditcommissie
  • Mw. M.P.M. Harlaar, lid
  • Mw. A.A.C.M. Brummelhuis, lid
  • Mw. S.M. Kröner-Roos, voorzitter van de auditcommissie


Martin Hofstede


RvT profiel

Voorzitter

Rol binnen RvT
Voorzitter RvT en voorzitter remuneratiecommissie


In het dagelijks leven ben ik senior consultant/eigenaar van een bedrijf dat zich richt op marketing en management. Ik ben scriptiedocent en examinator van een Hogeschool en ook examinator van Nima B. Daarnaast begeleid ik jonge professionals als coach.

Als toezichthouder van de Purmerendse ScholenGroep zet ik me graag in voor een omgeving waarin leerlingen van ieder niveau een zo optimaal mogelijke schoolomgeving hebben om zicht binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen.


Arno van Deuzen


RvT profiel
Bewaken en borgen beginselen openbaar onderwijs

Rol binnen RvT
Vice-voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie


In het dagelijks leven ben ik advocaat bij een kantoor in Alkmaar. Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociale zekerheid. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, ben ik daarnaast lid van een drietal geschillencommissies (VTOI/NVTK, Fietsersbond en Milieudefensie), juridisch adviseur van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Opmeer, begeleider van de Rechtswinkel Noord-Holland Noord en penningmeester van de Stichting Woonvoorziening De Vlinderhoeve.

Als toezichthouder van de Purmerendse ScholenGroep zet ik me in voor… Als advocaat hou ik met name toezicht op de juridische aspecten van het beleid van de school en bewaak ik de procedures. Als lid van de remuneratiecommissie let ik er op dat de RvT haar taak als werkgever serieus neemt. Ook heeft de (juridische) relatie met de CMR mijn speciale aandacht.

Als advocaat van de FNV inz. Meavita heb ik gezien waar slecht toezicht toe kan leiden. Een zorgconcern met een omzet van een half miljard ging binnen 3 jaar failliet aan slecht bestuur en gebrek aan adequaat toezicht. De 100.000 cliënten en 20.000 medewerkers waren de dupe. Ik zet me in voor goed toezicht in het belang van de school, de leerlingen en het personeel. De PSG is een pareltje dat behouden moet blijven.


Simone Kröner-Roos

RvT profiel
Bewaken en borgen van de confessionele identiteit
Bewaken en borgen van belangen van het bedrijfsleven

Rol binnen RvT
Lid en voorzitter auditcommissie


In het dagelijks leven ben ik financieel directeur en eigenaar van een aannemersbedrijf in Waterland dat is gespecialiseerd is restauratie en renovatie in het hogere marktsegment.

Ik vind het belangrijk dat je je inzet voor elkaar. Je doet zaken niet alleen voor jezelf, maar in het samenspel met elkaar kom je tot de beste resultaten is mijn overtuiging. Daarom zet ik me maatschappelijk in voor diverse organisaties. Ik ben betrokken bij de Protestantse Gemeente Monnickendam, Waterlands Museum de Speeltoren en actief binnen het bestuur van CDA Waterland. Vanuit deze achtergrond vervul ik ook een rol als toezichthouder bij de PSG.

Als toezichthouder van de Purmerendse Scholen Groep zet ik me in voor een passende school voor elke leerling, waarbij de talenten van leerlingen volledig tot ontwikkeling kunnen komen omdat goed onderwijs wordt aangeboden binnen de randvoorwaarden dat de kwaliteit van de medewerkers, de veiligheid, de voorzieningen en de financiën minimaal op orde zijn en streven naar nog beter voorop staat.


Vivian Schönbach


RvT profiel

Bewaken en borgen beginselen openbaar onderwijs

Rol binnen RvT
Lid RvT en auditcommissie

 


In het dagelijks leven ben ik professioneel toezichthouder. Van huis uit ben ik econoom. Met die achtergrond ben ik het grootste deel van mijn werkzame leven in het onderwijs actief geweest.

Als toezichthouder van de Purmerendse ScholenGroep zet ik me in voor de leerlingen, zodat zij voorbereid zijn voor hun toekomst in een steeds veranderende samenleving! Mijn ideaalbeeld is dat iedereen optimale kansen heeft om zich te ontwikkelen en te kunnen groeien, zodat ze daarmee –ieder op zijn of haar eigen manier – een steentje bijdragen aan de maatschappij.

Mijn rol als toezichthouder stelt me in staat om daaraan een bijdrage te kunnen leveren: werken vanuit leerlingperspectief, met aandacht voor actuele en toekomstige ontwikkelingen.


Dyane Brummelhuis


RvT profiel

Bewaken en borgen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel

Rol binnen RvT
Lid


In het dagelijks leven ben ik directeur van een grote scholengemeenschap van praktijkschool t/m vwo in Amsterdam-West.

Ik ben opgegroeid in Duitsland en heb Duits en Nederlands gestudeerd. Na wat omzwervingen door de wereld heel bewust gekozen voor het onderwijs. Begonnen als docent en later in verschillende leidinggevende functies actief bezig in het vormgeven van goed onderwijs. Ik zie het als grote toegevoegde waarde dat ik op verschillende scholen expertise heb opgedaan, waardoor ik vanuit verschillende perspectieven naar het onderwijs kan kijken.

Als toezichthouder van de Purmerendse ScholenGroep zet ik me in voor het borgen van de missie: “vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid kwalitatief hoogwaardig onderwijs”

De Purmerendse ScholenGroep is een mooie, veelzijdige scholengroep. Als lid van de RvT onderschrijf ik de ambitie en missie van de scholengroep. Vanuit mijn expertise draag ik graag op pro-actieve, betrokken, èn op gepaste afstand, bij aan het houden van toezicht op het bestuur, het vervullen van de werkgevers rol en niet in de laatste plaats als klankbord voor de bestuurder met extra aandacht voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel.


Marlies Harlaar


RvT profiel
Bewaken en borgen van de interconfessionele identiteit

Rol binnen RvT
Lid RvT


In het dagelijks leven ben ik parttime verbonden aan een katholiek basisonderwijsbestuur als bovenschools directeur. Dit combineer ik met freelance werkzaamheden (interim-management, advies, coaching en training).

Ik heb ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, ben daarnaast werkzaam geweest in het HBO, MBO en het commercieel onderwijs en heb veel kennis van en ervaring met marketing, management, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als toezichthouder zet ik mij in voor hoogwaardig onderwijs voor elk kind in een veilige leeromgeving en het realiseren van een eigen plek voor elke leerling in een toekomstige samenleving, met een optimale inzet van menskracht en middelen. Daarnaast behartig ik het organisatiebelang met oog voor de belangen van het interconfessioneel onderwijs
Besluitenlijst
Bekijk hier de besluitenlijst van de RvT.

Reglement raad van toezicht
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de St. Purmerendse ScholenGroep en in het reglement raad van toezicht.

Profielschets raad van toezicht
De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad van toezicht nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voordoet stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in.

Zittingstermijn
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is één keer herbenoembaar. Bij herbenoeming houdt de raad van toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielschets.

Documenten

 

Contact
U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via het e-mailadres raadvantoezicht@psg.nl.

Let wel, de raad van toezicht houdt uitsluitend toezicht op het algemeen gevoerde beleid en zal zich derhalve niet buigen over individuele zaken.