Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Raad van Toezicht

De Purmerendse ScholenGroep heeft een raad van toezicht. De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten van de PSG. De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling, is de werkgever van de bestuurder en is tevens haar klankbord.

Samenstelling
De raad van toezicht van de Purmerendse ScholenGroep bestaat m.i.v. 1 september 2022 uit:

  • Mw. S.M. Kröner-Roos, voorzitter
  • Dhr. A. van Deuzen, vice-voorzitter
  • Dhr. N.H.W. Bonenkamp
  • Dhr. B. Buskoop
  • Mw. M.P.M. Harlaar


Simone Kröner-Roos

RvT profiel
Bewaken en borgen van de confessionele identiteit
Bewaken en borgen van belangen van het bedrijfsleven

Rol binnen RvT
Voorzitter


In het dagelijks leven ben ik financieel directeur en eigenaar van een aannemersbedrijf in Waterland dat is gespecialiseerd is restauratie en renovatie in het hogere marktsegment.

Ik vind het belangrijk dat je je inzet voor elkaar. Je doet zaken niet alleen voor jezelf, maar in het samenspel met elkaar kom je tot de beste resultaten is mijn overtuiging. Daarom zet ik me maatschappelijk in voor diverse organisaties. Ik ben betrokken bij de Protestantse Gemeente Monnickendam, Waterlands Museum de Speeltoren en actief binnen het bestuur van CDA Waterland. Vanuit deze achtergrond vervul ik ook een rol als toezichthouder bij de PSG.

Als toezichthouder van de Purmerendse Scholen Groep zet ik me in voor een passende school voor elke leerling, waarbij de talenten van leerlingen volledig tot ontwikkeling kunnen komen omdat goed onderwijs wordt aangeboden binnen de randvoorwaarden dat de kwaliteit van de medewerkers, de veiligheid, de voorzieningen en de financiën minimaal op orde zijn en streven naar nog beter voorop staat.


Arno van Deuzen


RvT profiel
Bewaken en borgen beginselen openbaar onderwijs

Rol binnen RvT
Vice-voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie


In het dagelijks leven ben ik advocaat bij een kantoor in Alkmaar. Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociale zekerheid. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, ben ik daarnaast lid van een drietal geschillencommissies (VTOI/NVTK, Fietsersbond en Milieudefensie), juridisch adviseur van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Opmeer, begeleider van de Rechtswinkel Noord-Holland Noord en penningmeester van de Stichting Woonvoorziening De Vlinderhoeve.

Als toezichthouder van de Purmerendse ScholenGroep zet ik me in voor… Als advocaat hou ik met name toezicht op de juridische aspecten van het beleid van de school en bewaak ik de procedures. Als lid van de remuneratiecommissie let ik er op dat de RvT haar taak als werkgever serieus neemt. Ook heeft de (juridische) relatie met de CMR mijn speciale aandacht.

Als advocaat van de FNV inz. Meavita heb ik gezien waar slecht toezicht toe kan leiden. Een zorgconcern met een omzet van een half miljard ging binnen 3 jaar failliet aan slecht bestuur en gebrek aan adequaat toezicht. De 100.000 cliënten en 20.000 medewerkers waren de dupe. Ik zet me in voor goed toezicht in het belang van de school, de leerlingen en het personeel. De PSG is een pareltje dat behouden moet blijven.


Niels Bonenkamp

RvT profiel
Bewaken en borgen van de beginselen van openbaar onderwijs

Rol binnen RvT
Lid RvT en voorzitter auditcommissie

 


In het dagelijks leven combineer ik een baan als docent en afstudeerbegeleider in het hoger onderwijs met (politiek) bestuurlijke functies. Ik ben al tien jaar verbonden aan de Academy for Games, Media, Artificial Intelligence & Data Science van Breda University of applied sciences (voorheen NHTV), waar ik studenten Creative Business iets over management en ondernemerschap probeer bij te brengen. Daarnaast ben ik politiek-bestuurlijk actief in de regio Zaanstreek-Waterland. Ik was vier jaar lang wethouder sociaal domein en onderwijs in de gemeente Oostzaan en ben gemeenteraadslid in Landsmeer. Daarnaast ben ik toezichthouder in het primair onderwijs bij een schoolbestuur in de regio West-Friesland.

Als toezichthouder hecht ik aan de klankbordfunctie van een raad van toezicht. Het is belangrijk om voortdurend een scherp inhoudelijk debat met het College van Bestuur aan te gaan. Altijd vanuit een positief kritische houding en met respect voor ieders rol. Ook vind ik het belangrijk om concreet invulling te geven aan mijn rol als ambassadeur van de Purmerendse Scholengroep (PSG). Niet op de voorgrond, maar wel zichtbaar en vooral ook benaderbaar. Op die manier creëer je als toezichthouder meerwaarde.

Binnen de PSG maak ik me sterk voor het behoud van het brede aanbod aan opleidingen en leerwegen. Het is bijzonder dat een stichting al het voortgezet onderwijs binnen de gemeente Purmerend onder een dak verzamelt. Dat verbindt de PSG op een unieke manier aan de stad en dat verplicht. En van die positie moet je je als schoolbestuur en toezichthouder bewust zijn.

Daarnaast zet ik me in voor een gezonde en toekomstbestendige onderwijsorganisatie. Gezond op financieel gebied, maar ook letterlijk gezond om in én voor te werken. Want iedere dag opnieuw gaan ruim 4.000 leerlingen naar onze scholen en daar doen we het uiteindelijk voor.

Bram Buskoop

RvT profiel
Bewaken en borgen van de belangen van leerlingen, ouders en personeel

Rol binnen RvT
Lid RvT


In het dagelijks leven ben ik beleidsadviseur bij de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Vanuit deze functie ondersteun ik bestuurders, directeuren en medezeggenschapsraden bij organisatorische vraagstukken in het onderwijs. Verder werk ik als medezeggenschapsspecialist bij MR Academie, waar ik onder meer e-learning cursussen ontwikkel voor medezeggenschapsraden. Zelf heb ik lang in de medezeggenschap gezeten tijdens mijn studies in het hoger onderwijs. Ook ben ik gemeenteraadslid geweest in Purmerend.
Waar ik in mijn dagelijkse werk vaak kortstondig bij onderwijsorganisaties betrokken ben, vind ik het mooi dat ik mij als RvT-lid goed kan verdiepen in één organisatie. Vanuit mijn achtergrond kijk ik met extra interesse naar de wijze waarop ouders, personeelsleden en leerlingen (al dan niet in medezeggenschapsverband) bij belangrijke keuzes worden betrokken. Een goede betrokkenheid van de gemeenschap kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

Marlies Harlaar


RvT profiel
Bewaken en borgen van de interconfessionele identiteit

Rol binnen RvT
Lid RvT, lid onderwijscommissie


In het dagelijks leven ben ik Manager Onderwijs bij Inholland, domein Techniek, Ontwerpen & Informatica (TOI, tevens lid van het directieteam TOI. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor het onderwijs van alle technische opleidingen binnen Inholland en geef ik leiding aan de teamleiders en een aantal projectleiders.

Ik heb ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, ben daarnaast werkzaam geweest in het HBO, MBO en het commercieel onderwijs en heb veel kennis van en ervaring met marketing, management, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als toezichthouder zet ik mij in voor hoogwaardig onderwijs voor elk kind in een veilige leeromgeving en het realiseren van een eigen plek voor elke leerling in een toekomstige samenleving, met een optimale inzet van menskracht en middelen. Daarnaast behartig ik het organisatiebelang met oog voor de belangen van het interconfessioneel onderwijs.
Besluitenlijst
Bekijk hier de besluitenlijst van de RvT.

Reglement raad van toezicht
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de St. Purmerendse ScholenGroep en in het reglement raad van toezicht.

Profielschets raad van toezicht
De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad van toezicht nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voordoet stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in.

Zittingstermijn
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is één keer herbenoembaar. Bij herbenoeming houdt de raad van toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielschets.

Documenten

 

Contact
U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via het e-mailadres raadvantoezicht@psg.nl.

Let wel, de raad van toezicht houdt uitsluitend toezicht op het algemeen gevoerde beleid en zal zich derhalve niet buigen over individuele zaken.