Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Raad van Toezicht

De Purmerendse ScholenGroep heeft een raad van toezicht. De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten van de PSG. De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van de onderwijsinstelling, is de werkgever van de directeur-bestuurder en is tevens zijn klankbord.

Samenstelling
De raad van toezicht van de Purmerendse ScholenGroep bestaat miv 1 september 2022 uit:

  • Mw. S.M. Kröner-Roos, voorzitter
  • Dhr. A. van Deuzen, vice-voorzitter
  • Mw. M.P.M. Harlaar
  • Dhr. B. Buskoop
  • Dhr. N. Bonenkamp


Arno van Deuzen


RvT profiel
Bewaken en borgen beginselen openbaar onderwijs

Rol binnen RvT
Vice-voorzitter RvT en lid remuneratiecommissie


In het dagelijks leven ben ik advocaat bij een kantoor in Alkmaar. Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociale zekerheid. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, ben ik daarnaast lid van een drietal geschillencommissies (VTOI/NVTK, Fietsersbond en Milieudefensie), juridisch adviseur van de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Opmeer, begeleider van de Rechtswinkel Noord-Holland Noord en penningmeester van de Stichting Woonvoorziening De Vlinderhoeve.

Als toezichthouder van de Purmerendse ScholenGroep zet ik me in voor… Als advocaat hou ik met name toezicht op de juridische aspecten van het beleid van de school en bewaak ik de procedures. Als lid van de remuneratiecommissie let ik er op dat de RvT haar taak als werkgever serieus neemt. Ook heeft de (juridische) relatie met de CMR mijn speciale aandacht.

Als advocaat van de FNV inz. Meavita heb ik gezien waar slecht toezicht toe kan leiden. Een zorgconcern met een omzet van een half miljard ging binnen 3 jaar failliet aan slecht bestuur en gebrek aan adequaat toezicht. De 100.000 cliënten en 20.000 medewerkers waren de dupe. Ik zet me in voor goed toezicht in het belang van de school, de leerlingen en het personeel. De PSG is een pareltje dat behouden moet blijven.


Simone Kröner-Roos

RvT profiel
Bewaken en borgen van de confessionele identiteit
Bewaken en borgen van belangen van het bedrijfsleven

Rol binnen RvT
Lid en voorzitter auditcommissie


In het dagelijks leven ben ik financieel directeur en eigenaar van een aannemersbedrijf in Waterland dat is gespecialiseerd is restauratie en renovatie in het hogere marktsegment.

Ik vind het belangrijk dat je je inzet voor elkaar. Je doet zaken niet alleen voor jezelf, maar in het samenspel met elkaar kom je tot de beste resultaten is mijn overtuiging. Daarom zet ik me maatschappelijk in voor diverse organisaties. Ik ben betrokken bij de Protestantse Gemeente Monnickendam, Waterlands Museum de Speeltoren en actief binnen het bestuur van CDA Waterland. Vanuit deze achtergrond vervul ik ook een rol als toezichthouder bij de PSG.

Als toezichthouder van de Purmerendse Scholen Groep zet ik me in voor een passende school voor elke leerling, waarbij de talenten van leerlingen volledig tot ontwikkeling kunnen komen omdat goed onderwijs wordt aangeboden binnen de randvoorwaarden dat de kwaliteit van de medewerkers, de veiligheid, de voorzieningen en de financiën minimaal op orde zijn en streven naar nog beter voorop staat.


Marlies Harlaar


RvT profiel
Bewaken en borgen van de interconfessionele identiteit

Rol binnen RvT
Lid RvT


In het dagelijks leven ben ik parttime verbonden aan een katholiek basisonderwijsbestuur als bovenschools directeur. Dit combineer ik met freelance werkzaamheden (interim-management, advies, coaching en training).

Ik heb ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, ben daarnaast werkzaam geweest in het HBO, MBO en het commercieel onderwijs en heb veel kennis van en ervaring met marketing, management, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als toezichthouder zet ik mij in voor hoogwaardig onderwijs voor elk kind in een veilige leeromgeving en het realiseren van een eigen plek voor elke leerling in een toekomstige samenleving, met een optimale inzet van menskracht en middelen. Daarnaast behartig ik het organisatiebelang met oog voor de belangen van het interconfessioneel onderwijs
Besluitenlijst
Bekijk hier de besluitenlijst van de RvT.

Reglement raad van toezicht
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de St. Purmerendse ScholenGroep en in het reglement raad van toezicht.

Profielschets raad van toezicht
De raad van toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Hierin staan onder andere de kennis, ervaring en vaardigheden beschreven die de raad van toezicht nodig heeft voor zijn functioneren. Wanneer zich een vacature in de raad van toezicht voordoet stelt de raad van toezicht een selectiecommissie in.

Zittingstermijn
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht opgesteld rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is één keer herbenoembaar. Bij herbenoeming houdt de raad van toezicht rekening met de wijze van taakvervulling in de voorafgaande periode en met de profielschets.

Documenten

 

Contact
U kunt contact opnemen met de raad van toezicht via het e-mailadres raadvantoezicht@psg.nl.

Let wel, de raad van toezicht houdt uitsluitend toezicht op het algemeen gevoerde beleid en zal zich derhalve niet buigen over individuele zaken.