Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Gedragscode Internet, e-mail en gebruik online platforms

1 Werkingssfeer
Deze regeling geldt voor alle gebruikers van de internetfaciliteiten van de Purmerendse ScholenGroep (PSG), zoals medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen, zoals stagiaires en bezoekers (hierna te noemen “Gebruikers”). Tot de internetfaciliteiten van de PSG worden gerekend: de apparatuur en de netwerken in de gebouwen van de PSG, inter- of intranetsites onder het domein psg.nl, de mailvoorziening en voorzieningen voor uitwisseling en opslag van bestanden. Gebruikmaken van PSG internetfaciliteiten betekent instemmen met deze gedragscode, onafhankelijk van de locatie van de gebruiker (op school of daarbuiten). De school draagt zorg voor bekendmaking van deze code en eventueel toekomstige aanvullingen en/of wijzingen.

2 Algemeen
2.1 De PSG behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde sites te beperken. Met name sites met een inhoud die wij als pornografische, racistische of discriminerende beoordelen, kunnen worden geweerd.

2.2 De PSG kan het recht tot gebruik van (een deel van) internet toestaan, maar ook altijd weer intrekken. Zonder dat recht is gebruik van (een deel van) internet niet toegestaan.

2.3 De gebruikelijke gedragsregels, zoals de regels die momenteel gelden voor het ondertekenen van schriftelijke correspondentie, het vertegenwoordigen van de PSG en voor het verzenden van post (zoals correct taalgebruik) zijn ook van toepassing op e-mail en andere toepassingen (zoals nieuwsgroepen, telefoneren via internet).

3 Gebruik
3.1 Gebruik van de PSG internetfaciliteiten is alleen toegestaan als het de taak of de rol ven de gebruikers niet belemmert. Daarbij dienen gebruikers zich te houden aan de door de PSG opgestelde regels en procedures.

3.2 De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van kwetsbaarheid en een eigen vorm van beveiliging. Deze vraag om speciale aandacht op tenminste de volgende punten:

 • User-indentificatie (inlognaam) en wachtwoord zijn persoonsgebonden, hier dient door de gebruiker zorgvuldig mee om te gaan en deze mogen niet aan anderen worden doorgegeven.
 • Het installeren van software op de in de gebouwen geplaatste apparatuur is voorbehouden aan de afdeling IT. Op apparatuur die in bruikleen is gegeven mag alleen software en applicaties worden geïnstalleerd als wordt voldaan aan de geldende rechten en eventuele licenties worden betaald. Gedownloade software en applicaties moeten op virussen zijn gescand voor gebruik; software voor I-pads van de PSG moet worden geïnstalleerd via de Appstore van Apple of uit een PSG-eigen bron.
 • Illegale downloads e.d. zijn niet toegestaan; boetes e.d. worden op overtreders verhaald.
  Vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie mogen niet zonder toestemming naar buiten de organisatie worden verstuurd. Het berichtenverkeer hoort daarom versleuteld te verlopen.
 • Onbedoelde inbreuken op beveiliging, van binnenuit of vanuit de buitenwereld, dient u aan de afdeling IT te melden. Leerlingen melden het bij de betrokken docent of mentor.


3.3 Bij het gebruik van eigen apparatuur (laptops, telefoons of tablets) dient de gebruiker er zorg voor te dragen dat:

 • Via deze apparatuur geen virussen, trojans, of anderszins schadelijke software worden gebruikt of verspreid.
 • Er geen overmatig netwerkverkeer wordt gegenereerd zodat er hinder voor anderen ontstaat.


3.4 Het is in het bijzonder niet toegestaan om op internet:

 • Sites die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten te bezoeken, dit materiaal te bekijken of downloaden.
 • Zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet.
 • Opzettelijk informatie waartoe men via internet toegang heeft verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen. Indien u ongevraagd informatie van deze aard krijgt aangeboden, dient u dat aan de afdeling IT te melden. Leerlingen melden het bij de betrokken docent of mentor.
 • Te winkelen, te gokken of deel te nemen aan kansspelen.


3.5 Het is bovendien niet toegestaan om, als medewerker/vertegenwoordiger van de PSG, door middel van e-mail of sociale media (Facebook, Twitter, Whatsapp of andere vormen van sociale media):

 • Dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten en kettingmailberichten te verzenden of door te sturen.
 • Anderen online lastig te vallen met roddelen en pesten.
 • Berichten naar (grote groepen) medewerkers te sturen. Dit mag uitsluitend door de daartoe bevoegde personen/afdelingen van de PSG.
 • Indien u ongevraagd informatie van deze aard aangeboden krijgt door een PSG-gebruiker, dient u deze gebruiker te vragen de verzending daarvan te stoppen. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven, moet dit worden gemeld aan de afdeling IT. Leerlingen melden het bij de betrokken docent of mentor.
 • Zonder voorafgaande afstemming met een leidinggevende als woordvoerder van de PSG, of delen daarvan, op te treden.


3.6 Het is niet toegestaan op internet in strijd met de wet of onethisch te handelen.

4 Controle
4.1 Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op een zorgvuldig gebruik overeenkomstig deze regeling, worden van tijd tot tijd controles uitgevoerd. Hiernaast wordt toegezien op de technische integriteit en beschikbaarheid van de infrastructuur en diensten. Het toezicht op het gebruik zal bestaan uit het steekproefsgewijs controleren van het gebruik van internet en e-mailverkeer (tijdsbesteding, sites die bezocht worden). Daartoe kunnen anonieme lijsten van bezochte internetsites en van verstuurde e-mails worden uitgedraaid.

4.2 Binnenkomend internet- en e-mailverkeer wordt zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen en soortgelijk ongerief. Mocht blijken dat een e-mailbericht een virus bevat, dan wordt dit automatisch tegengehouden en worden de verzender en ontvanger daarover ingelicht. Indien desondanks een e-mailbericht wordt ontvangen dat mogelijk een virus bevat, dan dient de ontvanger onverwijld contact op te nemen met de afdeling IT.

4.3 Indien mocht blijken dat in strijd met deze regeling wordt gehandeld of indien daarvoor aanwijzingen zijn (zoals klachten, signalen van binnen of buiten de organisatie en systeemstoringen), dan kunnen gegevens van (de) betrokken gebruiker(s) worden uitgedraaid, bekeken en gebruikt.

4.4 De betreffende gegevens worden bewaard zolang dit in het kader van nader onderzoek en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker noodzakelijk is.

5 Sancties
Bij handelen in strijd met deze regeling, het schoolbelang of de algemeen geldende normen en waarden voor het gebruik van internet, kunnen afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen:

 • Voor medewerkers gaat het hierbij om disciplinaire en (arbeidsrechtelijke) maatregelen zoals berisping, overplaatsing, verwijdering, schorsing en beëindiging van aanstelling/ arbeidsovereenkomst.
 • Voor leerlingen gaat het hierbij om maatregelen als vermaning, nablijven, corvee, tijdelijke ontzegging van de toegang tot de digitale middelen, schorsing of verwijdering van de school.
 • In geval van fraude, bijvoorbeeld rondom leerlingenwerk, cijfers en toetsmateriaal kan de school er ook toe overgaan aangifte te doen bij de politie.


6 Slot
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directeur/ bestuurder van de PSG.