Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Informatie gescheiden ouders

Soms doet de situatie zich voor dat ouders niet meer gehuwd of samenwonend zijn en een van beiden niet meer op hetzelfde adres woont als de leerling. In aansluiting op de Nederlandse wet- en regelgeving hanteert de Purmerendse ScholenGroep (PSG) de regeling zoals die in het Protocol gescheiden ouders is vastgelegd.

Voor wijzigingen in persoonlijke omstandigheden verwijst het protocol naar het Formulier tussentijdse wijzigingen.

Protocol gescheiden ouders

Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en personeel van de school en aan ouders inzake het informeren van gescheiden ouders.

De school geeft bekendheid aan dit protocol op de volgende wijze. Via de website van de school is het protocol en het formulier tussentijdse wijzigingen te downloaden. Deze zijn ook op te vragen bij de leerlingenadministratie van de school. Eventuele opmerkingen over dit protocol of het formulier tussentijdse wijzigingen kunnen aan de schooldirecteur kenbaar gemaakt worden.

Vooraf
De landelijke wet- en regelgeving is het uitgangspunt. De opstelling van de school is neutraal en beide ouders hebben recht op dezelfde informatie.

De school kan pas handelen naar dit protocol wanneer ouders de school informeren over de thuissituatie. Zolang de school geen informatie heeft over de thuissituatie en hoe het ouderlijk gezag geregeld is, hanteert de school haar informatieplicht en zal, desgevraagd, beide ouders informeren. De school werkt met een 1e contactpersoon ook wel 1e ouder/verzorger genoemd. Dit is bij voorkeur de ouder/verzorger bij wie de leerling woonachtig is. De school gaat er van uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Als dit niet gebeurt, neemt de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op met de school om hierover aanvullende afspraken te maken. Het initiatief voor het maken/aanpassen van afspraken ligt bij de ouders.

1 Informatieplicht van ouders
De ouders hebben naar de school een informatieplicht. De ouders moeten de school op de hoogte stellen indien er sprake is van een scheiding. Dit kan bij aanmelding door het te vermelden op het aanmeldingsformulier. Wijzigingen in de thuissituatie in de loop van de schoolperiode van de leerling, worden door de ouder(s) tijdig aan de school doorgegeven middels het formulier tussentijdse wijzigingen.

Aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier wordt zo volledig mogelijk ingevuld met de gegevens van beide ouders. Hierdoor wordt duidelijk hoe het gezag geregeld is en wie zal functioneren als 1e contactpersoon. De tweede ouder kan op het aanmeldingsformulier ook gelijk een inlogcode aanvragen voor de ouder portal van de school voor onder andere het leerlingvolgsysteem Magister. De 1e ouder/verzorger ontvangt automatisch een inlogcode. Het aanmeldingsformulier wordt met ingang van schooljaar 2015/2016, indien mogelijk, door beide ouders ondertekend.

Formulier tussentijdse wijzigingen
Wijzigingen in de thuissituatie in de loop van de schoolperiode worden door ouders zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de school middels het formulier tussentijdse wijzigingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over adreswijzigingen, wijzigingen van debiteur, wijzigingen in het ouderlijk gezag. Op het wijzigingsformulier worden de gegevens van beide ouders ingevuld en door beide ouders ondertekend. Het Formulier tussentijdse wijzigingen kan via deze link worden gedownload.

2 Informatieplicht van de school aan ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag
De school heeft een wettelijke informatieplicht naar beide ouders, indien zij beiden het ouderlijk gezag over het kind hebben. Bij scheiden of uit elkaar gaan blijft, bij ontbindingen van een huwelijk na 1 januari 1998, het gezamenlijke ouderlijk gezag bestaan, ook wanneer de ouder geen omgang heeft met het kind of als het kind geen omgang met de ouder wil (artikel 251 lid 2 boek 1). Behalve als de rechter heeft besloten het gezag uitsluitend aan één ouder te doen toekomen in het belang van het kind.

3 Informatieplicht van de school aan ouders zonder ouderlijk gezag
De school heeft ook een wettelijke informatieplicht richting ouders zonder ouderlijk gezag. Voor de ouder zonder ouderlijk gezag gelden de artikelen 1:377b en 1:377c lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 1:377b staat dat de ouder die met het gezag is belast, de andere ouder moet informeren en benaderen voor overleg over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon van het kind. Artikel 1:377c lid 1 houdt in dat de school de ouder zonder ouderlijk gezag, desgevraagd – dus op het verzoek deze ouder - van informatie dient te voorzien over de persoon van het kind ofdiens verzorging en opvoeding.

Er zijn echter drie beperkingen:

  • De informatie wordt niet verstrekt als de informatie niet op dezelfde wijze ook wordt verschaft aan de ouder die wel met het gezag is belast of (artikel 1:377 lid 2)
  • Indien het belang van het kind zich tegen het verstrekken van informatie verzet. De school moet in dit geval zelfstandig een afweging maken over het belang van het kind. Het enkele feit dat de ouder met het gezag het verstrekken van informatie niet in het belang van kind acht, is niet voldoende.
  • De ouder zonder gezag heeft een beperking van informatieplicht opgelegd gekregen door de rechter. Dit moet schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij de school. 

Onder informatie wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie: schoolgids, kopie van het rapport, uitnodiging ouderavonden *), correspondentie inzake (buiten) schoolactiviteiten, enz.

*) Bij de ‘’10 minuten avonden’’ kan echter per kind (dus niet per ouder) bij een maximaal aantal docenten een gesprek worden aangevraagd. Het maximum aantal gesprekken wordt per school en per avond bepaald.

4 Scenario’s
Hieronder wordt omschreven hoe de school in verschillende scenario’s (a t/m g) aan de informatieplicht voldoet indien thuissituatie bekend is.

a. Beide ouders hebben ouderlijk gezag, de leerling woont bij één van de ouders.
De ouder bij wie de leerling woont, wordt geregistreerd als 1e ouder. Het contact tussen school en ouders verloopt voornamelijk via de 1e ouder. De 2e ouder kan via aanmeldingsformulier of formulier tussentijdse wijzigingen een inlogcode aanvragen voor de ouder portal. Via Magister kan dan een e-mailadres ingevoerd worden waardoor de 2e ouder ook alle digitale correspondentie ontvangt.

De school gaat ervan uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de ander wordt doorgegeven. Als dit niet gebeurt, neemt de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op met de school om hierover aanvullende afspraken te maken.

b. Beide ouders hebben ouderlijk gezag, er is sprake van co-ouderschap, de leerling woont beurtelings bij één van de ouders.
De ouders maken aan de school bekend (middels aanmeldingsformulier of formulier tussentijdse wijzigingen) welke ouder zal functioneren als 1e ouder. Het contact tussen school en ouders verloopt voornamelijk via de 1e ouder. De 2e ouder kan via aanmeldingsformulier of formulier tussentijdse wijzigingen een inlogcode aanvragen voor de ouder portal. Via Magister kan dan een e-mailadres ingevoerd worden waardoor de 2e ouder ook alle digitale correspondentie ontvangt.

De school gaat ervan uit dat alle relevante informatie door de betreffende ouder aan de ander wordt doorgegeven. Als dit niet gebeurt, neemt de ouder die de informatie niet krijgt zelf contact op met de school om hierover aanvullende afspraken te maken.

c. Een ouder heeft het ouderlijk gezag, de andere ouder heeft geen ouderlijk gezag (meer).
De met het ouderlijk gezag belaste ouder heeft de verplichting om de andere ouder op de hoogte te houden. Hiervoor gelden de artikelen 1:377b en 1:377c boek van het BW. De ouder met ouderlijk gezag zal geregistreerd worden als 1e ouder. De ouder zonder gezag zal in Magister geregistreerd worden als andere ouder. Het is niet van belang of de ouder geen gezag heeft, ontheven is van of ontzet is uit het ouderlijk gezag. Mocht de ouder zonder gezag bij de school informatie vragen, is de school verplicht hier aan te voldoen op voorwaarde dat:

  • het informatie betreft die de school ook aan de ouder met gezag verschaft.
  • het belang van het kind zich hiertegen niet verzet.

d. Het recht op informatie van één ouder is beperkt middels een rechterlijke beslissing
Indien het recht op informatie van één ouder is beperkt middels een rechterlijke beslissing, heeft de school geen informatieplicht meer aan de ouder die dit betreft. De school wordt schriftelijk op de hoogte gebracht met een afschrift van de gerechtelijke uitspraak. Alleen dan kan de school hiernaar handelen.

e. Er is sprake van “ondertoezichtstelling”, aanwijzing van een gezinsvoogd
Indien na ondertoezichtstelling een gezinsvoogd is aangesteld, heeft de school informatieplicht aan de gezinsvoogd. De gezinsvoogd zal derhalve genoteerd worden als 1e ouder/verzorger en een inlogcode ontvangen. De ouder die het ouderlijk gezag heeft behouden zal geregistreerd worden als 2e ouder. De andere ouder zal geregistreerd worden als andere ouder. Mochten beide ouders geen gezag meer hebben worden beide aangemerkt als andere ouder. De school wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanwijzing van de gezinsvoogd en krijgt de naam van de gezinsvoogd inclusief contactgegevens schriftelijk door. Ook eventuele wijzigingen in de aanwijzing van een gezinsvoogd worden schriftelijk aan school doorgegeven. NAW en contactgegevens van de gezinsvoogd worden in het Leerlingvolgsysteem (LVS) van Magister ingevoerd. Na het beëindigen van de ondertoezichtstelling worden de NAW en contactgegevens van de gezinsvoogd uit het LVS van Magister verwijderd.

f. Nieuwe relaties van de ouders
De school heeft geen informatieplicht aan eventuele nieuwe relaties van de ouders. Indien een ouder wenst dat zijn/haar nieuwe relatie aanwezig is bij de gesprekken houdt de school hier rekening mee. De school mag geen informatie geven aan de nieuwe relatie zonder het bijzijn of zonder toestemming van de ouder van de leerling.

g. Onvoorziene /niet genoemde situaties
Indien zich een situatie voordoet waarin niet is voorzien, beslist de schooldirecteur.

5 Klachten
Indien de school de niet met het gezag belaste ouder naar zijn/haar idee te weinig informatie verschaft, kan deze een klacht indienen bij de schooldirecteur.