Voor vmbo, havo, vwo, 10-14 onderwijs, praktijkonderwijs & internationale schakelklas

Verlof aanvragen

Verzoeken om vrijstelling van geregeld schoolbezoek moeten worden goedgekeurd door de leerplichtambtenaar, als dit meer dan 10 schooldagen betreft. De staatssecretaris van Onderwijs heeft bepaald dat de schoolleiding niet langer toestemming mag verlenen voor korte vakanties buiten de officiële vakantieperiodes om. Hij heeft de scholen op dit punt scherpere richtlijnen gegeven. Lees hier meer over de wet als verlof langer dan tien dagen aangevraagd wordt...

Kortdurend verlof (niet langer dan één dag) dient te worden aangevraagd bij de teamleider. Voor verlof voor langer dan een dag dient u zich tot de schooldirecteur te wenden. Een aanvraag voor extra vakantieverlof moet minimaal 8 weken van tevoren bij de schoolleiding worden ingediend en worden aangevraagd op speciale formulieren. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie of de loge.

Indien de schoolleiding geen goedkeuring verleent voor het aangevraagde verlof, deelt hij u dit schriftelijk mee, met opgave van de reden van afwijzing. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken bij de directeur-bestuurder van de PSG.

Extra verlof kan worden verleend:

a. In verband met een religieuze verplichting
Voor het vervullen van plichten die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging kan maximaal één dag per verplichting verlof worden
verleend. De aanvraag dient minimaal twee dagen van tevoren bij de schoolleiding te worden ingediend.

Verder mag het vakantieverlof, als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • niet meer dan één maal per schooljaar
 • niet meer dan 10 dagen per schooljaar (2 lesweken)
 • niet in de eerste en laatste 2 lesweken van het schooljaar.

Een aanvraag voor extra vakantieverlof moet minimaal 8 weken tevoren bij de schoolleiding worden ingediend.

b. Gewichtige omstandigheden – 10 dagen per schooljaar of minder
Hieronder vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek hiervoor moet vooraf of uiterlijk binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering bij de schoolleiding worden ingediend.

Er moet hierbij gedacht worden aan:

 • Het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dat niet buiten de lesuren kan.
 • Verhuizing (1 dag).
 • Huwelijk van familieleden (1 dag binnen de woonplaats, 2 dagen erbuiten)
 • Ernstige ziekte van familieleden.
 • Bevalling van de moeder/verzorgster.
 • Overlijden van ouders (4 dagen), van grootouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms, tantes, neven/nichten (1 dag).
 • Jubileum van familieleden (1 dag).
 • Andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

De volgende situaties zijn geen “gewichtige omstandigheden”:

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. (verkeers-)drukte.
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

 

c. Gewichtige omstandigheden – meer dan 10 dagen per schooljaar
Hierover beslist de leerplichtambtenaar. Een verzoek dient minimaal zes weken van tevoren via de schoolleiding aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend als de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden. Hierover beslist de leerplichtambtenaar.

Voor het vmbo geldt bovendien dat voor vakantieverlof tijdens de stageweken, de PTA-momenten in het 3e en 4e leerjaar en de examens door de schoolleiding geen goedkeuring wordt verleend. Voor examenkandidaten geldt bovendien dat er buiten de periodes van PTA-toetsmomenten en examens slechts bij hoge uitzondering en om zeer dringende redenen goedkeuring zal worden gegeven voor extra verlof.

Ziekte
Hoe te handelen bij ziekmelding staat in het jaarboekje. Wanneer een leerling door ziekte een langere periode niet of moeilijk onderwijs kan volgen, wordt door de school naar mogelijkheden voor extra ondersteuning gezocht.